5% минимален ръст в цените на нивите

13 април 2019 Агробизнес 0     
Няма снимка
1 2 3 4
 

Устойчив е интересът към покупка на качествена и уедрена земя. Пазарът е стабилен и прогнозируем, казва Стайко Стайков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя

Интервю на Алма Давидова

- Отново е време за годишната равносметка на пазара на земеделска земя, която традиционно прави Българската асоциация на собствениците на земеделска земя /БАССЗ/. Каква е сега конюнктурата и какви са тенденциите?

- През 2018 г. се потвърдиха очакванията на БАСЗЗ. Пазарът бе стабилен и прогнозируем. Постигна се минимален ръст на покупните цени от около 5%. Интересът за покупка на качествена и уедрена земеделска земя се затвърди като устойчив.

Съществува известна доза несигурност, свързана с неяснотите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС 2021 - 2027 г. и Многогодишната финансова рамка (МФР).

Прогнозите на БАСЗЗ за 2019 г. са пазарът да остане стабилен.

Темпът на поскъпване при цената на земеделската земя и рентата ще продължи да се забавя и очакваме да бъде в рамките до 5%.

Все по-важна роля има вторичният пазар на земеделска земя.

Положителен ефект за развитието на модерни поземлени отношения оказва и фактът, че все повече земеделски производители се убеждават в необходимостта от комплексни мерки, свързани с комасация и хидромелиорации (напояване, отводняване и превенция) в земеделието.

-Как се движат цените по райони и от какво зависят? Има ли промени в рентите - какви и къде?

- Върху цените на земеделската земя и рентите влияние оказват редица фактори.

Можем да ги групираме в няколко групи:

нормативна база; регионални фактори: такива са климата, релефа, източници за напояване и т.н.;

локални фактори: по важните от тях са: размерът на парцела; качеството на почвата; обработваема ли е; комасация; напояване; развитие на землището; ниво на конкуренция; рента; възможности за получаване на доплащания, субсидии и участие в програми на ЕС.

През 2018 г. се запазват тенденциите Североизточният район да е с най-високи цени при сделките и получаваните ренти. Сделки се сключваха в диапазона 1000 - 2000 лв./дка., докато рентите са между 50 и 120 лв./дка.

На обратния полюс през 2018 г. са Габрово, Смолян и Кърджали, където се сключват сделки от 400 до 700 лв./дка.

Трябва да отбележим раздвижването на пазара, увеличаването на конкуренцията и навлизането на нови участници в Северозападна България. Сключват се сделки между 850 и 1200 лв./дка. Рентите се повишиха до нива от 40 до 65 лв./дка.

- Каква е доходността от земята и в частност от рентата, спрямо цената на дребно на земята?

- Доходността от земеделската земя, като актив е двукомпонентна. От една страна собственикът печели от увеличението на нейната стойност, а от друга получава доход, ако я е отдал под аренда или наем. От графиките се вижда темпът на нарастването на цената на земята през годините. След резкия скок през първите години темпът на увеличение в цената на земята се забавя до 5% за 2018 г., подобни са очакванията ни и за 2019 г.

- Сега кой определя пазара купувачите или продавачите? Каква е конфигурацията на играчите?

- С развитието на поземлените отношения ще се засилва ролята на купувачите и на вторичния пазар. Все още има незадоволено, силно търсене на уедрени парцели с подходяща довеждаща инфраструктура и възможност за напояване. Импулс за пазара бе увеличаващата се роля на земеделските производители, които, развили своите стопанства и получили финансова стабилност, се убедиха в предимствата да обработват собствена земя. Намалява броят на публичните Акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които инвестират в земеделска земя.

- С вашите проекти за комасация дадохте пример. Как промени комасацията, проведена от БАССЗ, земеделския живот в съответните райони?

- Дълги години тези проблеми бяха неглижирани, което доведе до невъзможност за фермерите да бъдат конкурентоспособни на европейските си колеги. Проблемът се задълбочава допълнително и от огромните диспропорции между развитието и размера на подпомагането между старите и новите държави членки.

В стария програмен период бяха договорени 90 млн. за комасация и хидромелиорации, които не бяха използвани и се наложи да бъдат пренасочени.

В програмния период до 2020г. има предвидени 100 млн. за хидромелиорации. Очаква се по-голяма част от тях да бъдат изразходени от “Напоителни системи” за рехабилитация в конкретни райони.

Има вероятност малка част от средствата да останат за стари съоръжения в няколко сдружения за напояване. Инвестиции за проекти в комасирани имоти не са предвидени. Най -вероятно няма да остане и никакъв ресурс за проекти и строеж на нови съоръжения.

Сериозен е проблемът, че широката публика не разбира какво стои зад термини като комасация и хидромелиорация.

Комасацията е термин, който представлява системен подход към земеделската земя, целящ да установи собствениците, препроектиране на землището, изграждане на инфраструктурата, напояване, уедряване на парцелите и т.н. След приключването на подобен проект цената на земята се увеличава в пъти, а рентабилността на производството нараства значително и то става конкурентоспособно.

Хидромелиоративните съоръжения пък се изграждат за напояване, отводняване и за защита от бедствия.

- Проектозаконът за поземлените отношения отново е зациклил. Има ли шанс “гласът на бранша” да бъде чут?

- За съжаление България изгуби много време и изоставането ни се задълбочи. Страната ни все още е с най-разпокъсаната земеделска земя в Европа.

От съществувалите някога съоръжения за напояване, отводняване и превенция са запазени между 10 и 15%, като повечето са в незадоволително състояние. Огромен проблем е собствеността и управлението на тази инфраструктура.

Стъпка в правилната посока е създадената работна група със заповед на министъра на земеделието, храните и горите за изготвяне на “Проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването". Асоциацията участва със свои представители.

Що се отнася до въпроса дали “гласът на бранша” ще бъде чут, отговорът е прост.

Ако всички неправителствени организации в сектор земеделие седнат на една маса и се обединят около серия от мерки за развитието на икономически ефективно, рентабилно и конкурентноспособно земеделие, то те ще бъдат незаобиколим фактор, с който всеки ще трябва да се съобразява.

В тази връзка нашето очакване е всички политически партии и коалиции, излъчващи листи с кандидати за депутати в Европейския парламент за предстоящите избори, да изразят категорично своята позиция за новата ОСП на ЕС след 2020 г. и МФР.

Моето лично мнение и на представляваната от мен БАСЗЗ, е че трябва да бъдат договорени и осигурени средства през новия програмен период, които да позволят реализирането (проектиране, изграждане и т.н.) на комасационни и хидромелиоративни (напояване, отводняване и превенция) проекти в земеделието.

- Казвате, че в България е една от най-хубавата земя в Европа. Какъв е начинът да я опазим?

- България е райска градина с плодородна земя, умерен климат, четири сезона и традиции в земеделието.

Българинът е дълбоко свързан със своята земя. Последните години забелязваме тенденция хората да се връщат от градовете по родните си места, за да бъдат по-близо до корените си.

Природата, климатът и плодородната земя са национално богатство, дадено ни от Бога.

При правилно управление на земеползването, възстановяване и изграждане на нови съоръжения за напояване, отводняване и превенция, работеща нормативна база, с правилна политика и подходящия контрол не мисля, че съществува пречка за опазването на този природен ресурс.

- С какво ще помогне членството ви в Eвропейската организация на собствениците на земя?

- БАСЗЗ се разви и съзря. Следващата ни логична стъпка бе да започнем да си партнираме с организации споделящи нашата мисия, цел и ценностна система на европейско ниво. Изборът ни се спря на Еuropean Landowners Organization (ELO).

Членството в ELO ни позволява да се издигнем на качествено ново ниво, развивайки модерни поземлени отношения и защитавайки интересите на всички собственици на земеделска земя в България. Използвайки административния и експертен капацитет на ELO ние имаме възможност да се възползваме от огромен опит и знания. Не на последно място и да защитим българския интерес на ниво Европейски съюз, Европейска комисия и Европейски парламент.

- Кои са най-големите спънки в бизнеса със земя?

- Повечето проблеми вече бяха маркирани. Продължава да стои като основен проблем състоянието на нормативната база, която е променяна многократно. Все още липсват и дългосрочни политики и приемственост в бранша.

Независимо от това аз съм оптимист. Бъдещето на България и българите е свързано с леката промишленост и в частност земеделието и българската земя, където имаме огромни традиции.

Очакват ни още по-хубави дни. Наближават светли празници. Искам да пожелая на всички българи да бъдат здрави, да бъдат оптимисти и да вярват в себе си.

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи организира на 12 и 13 април семинар в Боровец. Присъстващите гости ще имат възможност да се запознаят и чуят от първа ръка актуални данни за развитието на пазара на земеделска земя, перспективите и очакваните тенденции за 2019 г., мнението на асоциацията за новата ОСП 2021 - 2027 г. на ЕС и МФР.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Агробизнес
Няма снимка

Комитетът по наблюдение на селската програма ще увеличи утре бюджета на преработвателите

На заседанието ще одобрят и критерии за веригата на доставки Сред точките в дневния ред на предстоящото заседание на комитет по наблюдение на ПРСР, който ще се проведе утре, 20 юни,

Няма снимка

В град Лозница ще покажат малинокомбайни и модерно предприятие за замразяване

На 10 и 11 юли в град Лозница ще се проведе традиционното национално изложение, придружено с фестивал на малината, съобщиха от Асоциацията на малинопроизводителите и ягодоплодните.

Няма снимка

106 727 земеделски стопани са подали заявления за Кампания 2019

Остава тенденцията кандидатите да намаляват, но да се запазва размерът на обработваемата земя. Изводът е, че окрупняването става по естествен път  На 17 юни приключи приемът на заявления по схемите

Няма снимка

Смарт земеделие с eMAG

Модерните технологии са навсякъде – те промениха начина, по който общуваме, работим и се забавляваме, като в селското стопанство навлизат също толкова бурно.

Няма снимка

EK внесе проект на регламент за увеличение на прозрачността при цените на храните

След като забрани нелоялните търговски практики и подобри сътрудничеството между производителите, ЕК представи третия елемент за подобряване на справедливостта във веригата за предлагане на храни

Няма снимка

Отлични перспективи пред износа на череши

Глобалният пазар ще расте с бързи темпове в следващите пет години движен от нарастващо търсене в Азия, сочи нов анализ на ИнтелиАгро Истински бум преживява търговията с пресни череши в света.

Още от Фермер
Няма снимка

Производството на пчелни-майки е 120 дни

Началото се определя от естествения процес при пчелите роенето, който съвпада горе-долу с началото на пролетта. Тази година може да се каже, че годината е ройлива,

Няма снимка

Потребителите ще консумират ли ГМ храни, ако знаят повече за тях?

Учени отговориха на въпроса „Дали потребителите ще консумират генетично модифицирани храни, ако разберат науката зад тях?“, съобщава Агробиоинститут. Психолози и биолози от Университета на Рочестър,

Няма снимка

Липса на желязо причинява хлороза

Хлорозата при дръвчетата може да се дължи и на недостиг на желязо. Най-често в практиката това се наблюдава при отглеждане на дръвчета на силно алкални почви.

Няма снимка

ЕК ще насърчава дигитализацията с повече средства и по-малко бюрокрация

ЕС има възможност да стане световна класа в иновациите, но трябва да сменим подхода. Европа има чудесна научна база, но за да сме конкурентоспособни, трябва да въвеждаме повече дигитални технологии

Няма снимка

Бременните котки имат голям апетит

Ако давате да яде натурална храна, а не суха, осигурете ѝ витамини Бременността при котката продължава средно 65 дни. През това време й осигурете пълноценна и разнообразна храна.

Няма снимка

Норвегия убива повече китове от Япония и Исландия

Норвегия към момента е най-голямата нация в света на китолова, убивайки повече китове през последните две години, отколкото Япония и Исландия заедно. Нов доклад, публикуван миналата седмица,