5% минимален ръст в цените на нивите

13 април 2019 Агробизнес 0     
Няма снимка
1 2 3 4
 

Устойчив е интересът към покупка на качествена и уедрена земя. Пазарът е стабилен и прогнозируем, казва Стайко Стайков, председател на Българската асоциация на собствениците на земеделска земя

Интервю на Алма Давидова

- Отново е време за годишната равносметка на пазара на земеделска земя, която традиционно прави Българската асоциация на собствениците на земеделска земя /БАССЗ/. Каква е сега конюнктурата и какви са тенденциите?

- През 2018 г. се потвърдиха очакванията на БАСЗЗ. Пазарът бе стабилен и прогнозируем. Постигна се минимален ръст на покупните цени от около 5%. Интересът за покупка на качествена и уедрена земеделска земя се затвърди като устойчив.

Съществува известна доза несигурност, свързана с неяснотите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС 2021 - 2027 г. и Многогодишната финансова рамка (МФР).

Прогнозите на БАСЗЗ за 2019 г. са пазарът да остане стабилен.

Темпът на поскъпване при цената на земеделската земя и рентата ще продължи да се забавя и очакваме да бъде в рамките до 5%.

Все по-важна роля има вторичният пазар на земеделска земя.

Положителен ефект за развитието на модерни поземлени отношения оказва и фактът, че все повече земеделски производители се убеждават в необходимостта от комплексни мерки, свързани с комасация и хидромелиорации (напояване, отводняване и превенция) в земеделието.

-Как се движат цените по райони и от какво зависят? Има ли промени в рентите - какви и къде?

- Върху цените на земеделската земя и рентите влияние оказват редица фактори.

Можем да ги групираме в няколко групи:

нормативна база; регионални фактори: такива са климата, релефа, източници за напояване и т.н.;

локални фактори: по важните от тях са: размерът на парцела; качеството на почвата; обработваема ли е; комасация; напояване; развитие на землището; ниво на конкуренция; рента; възможности за получаване на доплащания, субсидии и участие в програми на ЕС.

През 2018 г. се запазват тенденциите Североизточният район да е с най-високи цени при сделките и получаваните ренти. Сделки се сключваха в диапазона 1000 - 2000 лв./дка., докато рентите са между 50 и 120 лв./дка.

На обратния полюс през 2018 г. са Габрово, Смолян и Кърджали, където се сключват сделки от 400 до 700 лв./дка.

Трябва да отбележим раздвижването на пазара, увеличаването на конкуренцията и навлизането на нови участници в Северозападна България. Сключват се сделки между 850 и 1200 лв./дка. Рентите се повишиха до нива от 40 до 65 лв./дка.

- Каква е доходността от земята и в частност от рентата, спрямо цената на дребно на земята?

- Доходността от земеделската земя, като актив е двукомпонентна. От една страна собственикът печели от увеличението на нейната стойност, а от друга получава доход, ако я е отдал под аренда или наем. От графиките се вижда темпът на нарастването на цената на земята през годините. След резкия скок през първите години темпът на увеличение в цената на земята се забавя до 5% за 2018 г., подобни са очакванията ни и за 2019 г.

- Сега кой определя пазара купувачите или продавачите? Каква е конфигурацията на играчите?

- С развитието на поземлените отношения ще се засилва ролята на купувачите и на вторичния пазар. Все още има незадоволено, силно търсене на уедрени парцели с подходяща довеждаща инфраструктура и възможност за напояване. Импулс за пазара бе увеличаващата се роля на земеделските производители, които, развили своите стопанства и получили финансова стабилност, се убедиха в предимствата да обработват собствена земя. Намалява броят на публичните Акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които инвестират в земеделска земя.

- С вашите проекти за комасация дадохте пример. Как промени комасацията, проведена от БАССЗ, земеделския живот в съответните райони?

- Дълги години тези проблеми бяха неглижирани, което доведе до невъзможност за фермерите да бъдат конкурентоспособни на европейските си колеги. Проблемът се задълбочава допълнително и от огромните диспропорции между развитието и размера на подпомагането между старите и новите държави членки.

В стария програмен период бяха договорени 90 млн. за комасация и хидромелиорации, които не бяха използвани и се наложи да бъдат пренасочени.

В програмния период до 2020г. има предвидени 100 млн. за хидромелиорации. Очаква се по-голяма част от тях да бъдат изразходени от “Напоителни системи” за рехабилитация в конкретни райони.

Има вероятност малка част от средствата да останат за стари съоръжения в няколко сдружения за напояване. Инвестиции за проекти в комасирани имоти не са предвидени. Най -вероятно няма да остане и никакъв ресурс за проекти и строеж на нови съоръжения.

Сериозен е проблемът, че широката публика не разбира какво стои зад термини като комасация и хидромелиорация.

Комасацията е термин, който представлява системен подход към земеделската земя, целящ да установи собствениците, препроектиране на землището, изграждане на инфраструктурата, напояване, уедряване на парцелите и т.н. След приключването на подобен проект цената на земята се увеличава в пъти, а рентабилността на производството нараства значително и то става конкурентоспособно.

Хидромелиоративните съоръжения пък се изграждат за напояване, отводняване и за защита от бедствия.

- Проектозаконът за поземлените отношения отново е зациклил. Има ли шанс “гласът на бранша” да бъде чут?

- За съжаление България изгуби много време и изоставането ни се задълбочи. Страната ни все още е с най-разпокъсаната земеделска земя в Европа.

От съществувалите някога съоръжения за напояване, отводняване и превенция са запазени между 10 и 15%, като повечето са в незадоволително състояние. Огромен проблем е собствеността и управлението на тази инфраструктура.

Стъпка в правилната посока е създадената работна група със заповед на министъра на земеделието, храните и горите за изготвяне на “Проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването". Асоциацията участва със свои представители.

Що се отнася до въпроса дали “гласът на бранша” ще бъде чут, отговорът е прост.

Ако всички неправителствени организации в сектор земеделие седнат на една маса и се обединят около серия от мерки за развитието на икономически ефективно, рентабилно и конкурентноспособно земеделие, то те ще бъдат незаобиколим фактор, с който всеки ще трябва да се съобразява.

В тази връзка нашето очакване е всички политически партии и коалиции, излъчващи листи с кандидати за депутати в Европейския парламент за предстоящите избори, да изразят категорично своята позиция за новата ОСП на ЕС след 2020 г. и МФР.

Моето лично мнение и на представляваната от мен БАСЗЗ, е че трябва да бъдат договорени и осигурени средства през новия програмен период, които да позволят реализирането (проектиране, изграждане и т.н.) на комасационни и хидромелиоративни (напояване, отводняване и превенция) проекти в земеделието.

- Казвате, че в България е една от най-хубавата земя в Европа. Какъв е начинът да я опазим?

- България е райска градина с плодородна земя, умерен климат, четири сезона и традиции в земеделието.

Българинът е дълбоко свързан със своята земя. Последните години забелязваме тенденция хората да се връщат от градовете по родните си места, за да бъдат по-близо до корените си.

Природата, климатът и плодородната земя са национално богатство, дадено ни от Бога.

При правилно управление на земеползването, възстановяване и изграждане на нови съоръжения за напояване, отводняване и превенция, работеща нормативна база, с правилна политика и подходящия контрол не мисля, че съществува пречка за опазването на този природен ресурс.

- С какво ще помогне членството ви в Eвропейската организация на собствениците на земя?

- БАСЗЗ се разви и съзря. Следващата ни логична стъпка бе да започнем да си партнираме с организации споделящи нашата мисия, цел и ценностна система на европейско ниво. Изборът ни се спря на Еuropean Landowners Organization (ELO).

Членството в ELO ни позволява да се издигнем на качествено ново ниво, развивайки модерни поземлени отношения и защитавайки интересите на всички собственици на земеделска земя в България. Използвайки административния и експертен капацитет на ELO ние имаме възможност да се възползваме от огромен опит и знания. Не на последно място и да защитим българския интерес на ниво Европейски съюз, Европейска комисия и Европейски парламент.

- Кои са най-големите спънки в бизнеса със земя?

- Повечето проблеми вече бяха маркирани. Продължава да стои като основен проблем състоянието на нормативната база, която е променяна многократно. Все още липсват и дългосрочни политики и приемственост в бранша.

Независимо от това аз съм оптимист. Бъдещето на България и българите е свързано с леката промишленост и в частност земеделието и българската земя, където имаме огромни традиции.

Очакват ни още по-хубави дни. Наближават светли празници. Искам да пожелая на всички българи да бъдат здрави, да бъдат оптимисти и да вярват в себе си.

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи организира на 12 и 13 април семинар в Боровец. Присъстващите гости ще имат възможност да се запознаят и чуят от първа ръка актуални данни за развитието на пазара на земеделска земя, перспективите и очакваните тенденции за 2019 г., мнението на асоциацията за новата ОСП 2021 - 2027 г. на ЕС и МФР.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Агробизнес
Няма снимка

Тютюнопроизводителите получиха над 80 млн. лева за Кампания 2018

Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 80 млн. лв. (80 038 268 лева) субсидии на 41 116 земеделски стопани по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ),

Няма снимка

Млад фермер зърнопроизводител прави дестилерия за маслодайни

Станчо Станчев разширява бизнеса и инвестициите само с лични средства Ивона Величкова Продължаваме представянето на успяващи млади хора, които достойно следват стъпките в агробизнеса на своите

Няма снимка

Икономическият и социален съвет на България настоява да не се режат средства от ОСП

Това се казва в приета рeзолюция относно многогодишната финансова рамка на ЕС за 2021-2027 г., приета от Икономическият и социален съвет /ИСС/ към Министерски съвет.

Няма снимка

Аграрният университет в Пловдив среща бизнеса със студентите на 23-и април

Среща на бизнеса и студентите от Аграрен университет - Пловдив организира ръководството на учебното заведение. Събитието под надслов „Бизнесът в подкрепа на образованието“ ще е на 23 април 2019 г.

Няма снимка

Търсенето на картофи расте

Географска диверсификация на производството препоръчват експертите от Rabobank Алма Давидова Бизнесът с картофи остава с растящ тренд, от който се възползват както производителите,

Няма снимка

Обучават ветеринарни техници с помощ от бизнеса и институт

Възпитаниците на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство "Св. Георги Победоносец" в град Костинброд получават добри умения и подготовка,

Още от Фермер
Няма снимка

Боровинките и ябълките в Чили изпитват топлинен стрес

Реколтата от боровинки и ябълки в Чили може да бъде унищожена от анормална топлина, поради която растенията изпитват топлинен стрес. Заради топлината износът на боровинки намалява,

Няма снимка

Защо да изхранвате на носачките едро смлян зърнен фураж?

Продължителният процес на намиране и изяждане на храната (ровене на постелята и кълване) доставя голямо удоволствие на кокошките. При безклетъчните системи на отглеждане това поведение се стимулира

Няма снимка

Утре ще превали на места, температурите до 18 градуса

Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна, предава БТА. През следващото денонощие облачността над страната ще е разкъсана, често значителна.

Няма снимка

Рибен кебап с дребни лукчета

Продукти: 1 кг риба, 100 мл олио, 2 глави кромид лук, 300 г арпаджик, 1 глава чесън, 20 г брашно, 20 г доматено пюре, 70 мл вино, 100 г гъби, червен пинпер, магданоз, чубрица,

Няма снимка

Каракачански кучета и овце показват в с. Железница, край София

Национална изложба на Каракачански кучета ще се проведе на 20 април 2019г. от 11.00ч. на стадиона на с.Железница, край София, съобщават организаторите от Международната Асоциация Каракачанско куче и

Няма снимка

Ползите от строителната рамка

Строителната рамка се използва освен за отглеждане на пило и складиране на мед и за други допълнителни дейности, произтичащи от желанията на пчеларите, напомнят от pchelar.net.