Австрия отглежда 2 пъти повече плодове и зеленчуци от нас

09 май 2019 Растениевъдство 0     
Няма снимка
1 2 3
 

Фермите залагат на интензивни производства, които носят много по-висока добавена стойност

Проф. Петко Иванов

Въпреки че Австрия е страна с подчертано преобладаващ планински релеф и с около 40% по малко използваема земеделска земя, произвежда близо два пъти повече земеделска продукция от България. Анализът показва, че основните причини затова са: по-добра структура в земеползване, балансиран състав на културите, висока квалификация на работещите в отрасъла, по-високите добиви от единица площ и животни и добра държавна политика.

От център на могъщата Австро-Унгарска империя след втората световна война Австрия става относително неголяма държава с територия от 83 хил. кв. м и население от 8.6 млн. жители. Въпреки това, тя е една от най-богатите страни в ЕС-28 и света, с висок жизнен стандарт и забележително културно и социално развитие. Като страна с близки териториални, географски и общи природни условия, тя е добър пример за България и преди всичко за земеделския отрасъл

Австрия е разположена в Средна Европа и има предимно планински релеф. Източната и средна част на страната са заети от Алпите, докато относително равни и ниски са североизточната, източната и югоизточната част на страната, където са основните използваеми земеделски земи (ИЗЗ). Най-високата точка е 3798 м н. в., а под 500 м надморска височина са само около 32% от територията. ИЗЗ представлява 38.4% от територията, един от най-ниските показатели в Европа.

Австрия е разположена в умерената климатична зона на Централна Европа, със силно влияние на надморска височина и в известна степен на Атлантическия океан. Четирите годишни сезони имат специфична характеристики в различните части на страната. Източната по-ниска част на страната е с континентално влияние - ниски валежи, сухо и топло лято и умерено студена зима. Алпийският регион има алпийски климат с много валежи, късо лято и продължителна зима. Останалата част на страната има преходен климат под влияние на Атлантика на запад и континентално на югоизток.

Населението на Австрия е 8.655 млн. (2015 г.) със средна възраст от 43.6 г. Раждаемостта и смъртността са относително ниски, но балансирани - съответно 9.40 и 9.42/1000, но поради положителната нетна миграция от 5.56/1000 бележи прираст.

Австрия е с добре развита пазарна икономика, квалифицирана работна сила и висок стандарт на живот. Тя се основава на силен производствен сектор, включително неголямо, но силно развито съвременно земеделие

В последните години икономическият растеж е относително слаб, около 0.9% през 2015 г. Безработицата от 5.8% е ниска по европейските стандарти.

По жизнен стандарт Австрия е една от най-богатите страни в ЕС-28 и света. Номиналният БВП на Австрия е 329.3 млрд. евро (България 42.8 млрд), а БВП на глава от население при настоящи цени 38.5 хил. (България 12.8 хил.), Безработицата е една от най-ниските в ЕС 5.6%. Общият експорт на стоки и услуги е 175.3 млрд. евро, а на земеделски продукти 10.5 млрд. (за България съответно 27.8 и 3.76 млрд.).

Според последното преброяване Австрия разполага с 29 млн. дка ИЗЗ (използваема земеделска земя), представляваща около една трета от територията. Това е един от най-ниските показатели в ЕС-28, дължащ се на планинския характер на страната. Характерно за Австрия е относително големият дял на тревните площи

Въпреки тенденцията за тяхното намаление за сметка на орните земи, техният дял е 52.4% и те са с важна роля за икономиката и екологията на земеделието.

Земеделски стопанства. Броят на земеделските стопанства при последното преброяването е 150.2 хил., с около една четвърт по-малко в сравнение с 2000 г. Намаленият брой е причина за ръст в средния размер на стопанствата от 170 на 190 дка.

Броят на постоянно ангажираните в селското стопанство при преброяването е 346 хил., с една трета по-малко от преди 10 години.

Броят на животните, изразен като животновъдни единици (LSU) е 2.439 млн., срещу 1.025 млн. в България. Популацията им изразена като животновъдни единици е 157 хил., със само 6%.

Във фигурата за структурата на земеделските стопанства в Австрия е изразена като съотношение между относителния брой на земеделските стопанства и принадлежащата им ИЗЗ по категории стопанства с различен размер.

Около половината от фермите на Австрия (49%) имат по-малко от 10 хектара, които покриват около 3.1 млн. дка, представляващи 11% от ИЗЗ на страната.

От друга страна, 2% от земеделските стопанства притежават над 100 дка ИЗЗ и обясняват 18% от ИЗЗ. Стопанствата с 10 до 19.9 ха ИЗЗ са най-добре представени с 32.6 хил (21.7% от общия брой). Стопанствата с 2 до 4.9 ха земеделска земя са 30.2 хил. (20%) и категорията с 5 до 9.9 дка (18%). В сравнение със структурата на земеделската земя общо в ЕС-28 и в повечето страни членки поляризацията в собствеността и използването на земеделската земя е по-слабо изразена.

В България поляризацията в използването на земята е изключително голяма, и вероятно най-лошата в страните на ЕС-28. Почти 80% от земеделските стопанства притежават или стопанисват едва 3.2% от земя, а само 1.5% от стопанствата използват 82.4% от земеделската земя. Поляризацията би била още по изразителна, ако в класификацията се включат и категории с повече от 10 и дори 100 хил. декара ИЗЗ.

Стопанства по тип на земеделие

Специализираните в млечно производство стопанства са най-разпространените в Австрия, представляващи 18.8% от общия брой. Вторият най-висок дял от 16.4% e на специализираните в полско земеделие. Стопанствата посветени на отглеждане и угояване на говеда са 10.8%, докато тези които комбинират млечно производство, отглеждане и угояване заедно са 9.9%.

Според данни на ЕК от 2015 г. (Agriculture in EU and Member States Factshee, 2015) земеделското производство на Австрия за 2014 г. по единни базови цени е 6.263 млрд. евро, а през 2015 г. - 6.156 млрд. Това представлява около 1.7% от общото земеделско производство на ЕС-28. За сравнение земеделското производство на България за същите години е съответно 3.733 и 3.373 млрд. евро и е само около 0.9% от ЕС, т.е. близо два пъти по-малко от това на Австрия.

Количеството и стойността на водещите 20 земеделски продукта на Австрия са представени в таблицата, а процентното разпределение на стойностите - във фиг. 1.

Общото земеделско производство през 2014 г. като стойност по единни базови цени на Австрия е оценено на 6.263 млрд. евро, а на България на 3,337. Те представляват съответно 1.7 и 0.9% от общото земеделско производство на ЕС-28.

Характерно за земеделието на Австрия е доминирането на животновъдните продукти над растителните, представляващи съответно 52.7 от 47.3% общата земеделска продукция. За българското земеделие това отношение е коренно различно - 72.3% за растениевъдството и само 27.7% за животновъдството.

Убедително най-важният земеделски продукт на Австрия е кравето мляко. В страната се произвеждат около 3.5 млн. тона мляко от 538 хил. млечни крави със средна млечност 6.5 хил. литра мляко. Млякото дава 34.6% от земеделската продукция на Австрия и 2.2% на ЕС-28. Млечният сектор на България е представен от 302 хил. млечни крави, със средна млечност около 3 660 кг и общо производство около 1.1 млн. тона.

Вторият най-важен продукт на Австрийското земеделие е месото от различните сектори на отрасъла. На второ и трето място са свинското и говеждо месо, а на 6 и 7 - пуешко и пилешко. По производство на месо на глава от населението Австрия е на пето място в ЕС след Дания, Ирландия, Белгия и Испания, с над 100 кг годишно, при около 29 кг в Българи.

За разлика от България производството на зърно от житни и маслодайни култури има далеч по-малко значение

В България житните и маслодайни култури общо представляват 76.6%, а в Австрия 29% от общото производство. През 2014 г. например са произведени - царевица 2.4 млн. тона царевица, 1.3 млн. тона пшеница и (съответно на 8, 11). Площите на тези култури са много по-малки абсолютно и относително в сравнение с България, но средните добиви са значително по-високи.

Изненадващо е, че доста далеч на север, в Австрия, се произвежда абсолютно и относително много повече плодове, зеленчуци и дори вино.

През 2013 г. в Австрия са произведени 375 хил. тона ябълки и 83.6 хил. тона круши срещу унизително малкото производство на България (съответно 54.6 и 2.9 хил. тона). Производството на вино в Австрия е 239 хил. тона вино, а в България - 130 хил. тона.

Същото важи за много от зеленчуковите култури (картофи, зелеви, лукови моркови и др.). В челната десетка на австрийското земеделие захарното цвекло е с над 3 млн. тона и добиви над 6 т/дка.

Чрез задълбочена съпоставка с австрийското земеделие могат да се направят полезни изводи за дълбоката криза на българското земеделие, което по много показатели е на последни места в ЕС.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Растениевъдство
Няма снимка

Екологично отглеждане на лозя и производство на вино в Италия

Фермерите се стремят максимално да ограничат използването на химикали Доц. д-р Енчо Мянушев, Трентино, Италия Италианската фирма “Мезакорона” е най-големият производител на грозде от доминиращите

Няма снимка

Овощарска вар осигурява ефективена защита на овощните видове

Специалисти от Националната служба за съвети в земеделието и фермери от района на Троян присъстваха на демонстрация на иновативна технология за превенция от болести и неприятели и защита от

Няма снимка

Най-висок добив на пшеница отчитат в община Добрич-селска - 625 кг/дка

90% от пшеницата в областта е ожъната, продължава прибирането на лавандула и маслодайна рапица. Това съобщи за  "Фокус" Веселин Овчаров - старши експерт в Областна дирекция "Земеделие", Добрич.

Няма снимка

Екофол и Кортева с общо демополе в кооперация Раковски

На съвместно демополе фирмите Екофол и Кортева презенираха продуктите си при пролетници – царевица и слънчоглед в производствените посеви на кооперация Раковски.

Няма снимка

С 10 % по-малко пшеница очакват в Добруджа спрямо реколта 2018 г.

Земеделските стопани в Добричкия регион очакват с около 10 на сто по-нисък добив от пшеницата в сравнение с миналата стопанска година, съобщи председателят на Добруджанския съюз на

Няма снимка

Производителите на торове в ЕС вече планират ново портфолио

Макар че новият регламент не е факт, той върви с още по-бързи крачки към одобрение и налага строги изисквания за съставките Диана Ванчева В последните един-два месеца фермерите в цялата

Още от Фермер
Няма снимка

Добри новини за европейските птицевъди: Увеличено търсене и по-добри цени

Последната прогноза на Еврокомисията обещава високи цени и увеличен пазар на птичето месо. Европейският пазар на птиче месо се очаква да нарасне с 2,5% тази година.

Няма снимка

Чака ни слънчева и топла неделя, във вторник идват дъждове

През нощта ще е ясно и тихо. Утре ще е предимно слънчево, след обяд - с временни увеличения на облачността. В Източна България ще духа слаб до умерен югоизточен вятър.

Няма снимка

5 основни катаклизми през лятото и как да защитим градината от тях

Защита от късни студове Под късни измръзвания се има предвид понижаване на температурата на въздуха под 0 градуса в район, където вече е стабилното топло време.

Няма снимка

Можете ли да работите с апарата за пчелни майки

Монтирайте касетата в добре изградена пчелна пита, в която е отглеждано пило. Касетата се закрепва с помощта на видия. Поставяте питата с монтираната касета в пчелно семейство,

Няма снимка

Какъв ли цвят ще бъде хортензията?

Изборът на тор ще реши дали да е розова, или синя Хортензията ми не може да реши какъв цвят иска да бъде. Имам я от години и досега винаги си е била розова.

Няма снимка

Бактериални болести по доматите

Доматите се нападат от някои бактериали болести. Най-опасните са бактериално петносване и бактериално струпясване. По плодовете се появяват малки, воднисти петънца, които по-късно стават черни,