Отварят през октомври подмярка 4.3 за инвестиции в напоителна инфраструктура

21 юни 2019 Агробизнес 0     
Няма снимка
 

Бюджетът е над 50 милиона евро

Приемът по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързани с развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“ ще се реализира в периода октомври- декември 2019 г. Това гласи актуализацията на индикативната работна програма на ПРСР 2014-2020 г. за тази година, приета вчера от Комитета по наблюдение

Предвиденият общия бюджет по подмярката ще бъде 50 465 860 евро. На заседанието зам.-министър Лозана Василева съобщи, че вече е започнала работата по изготвяне на насоките за кандидатстване и скоро ще има работна група, която да обсъди проект за тях. 

Бенефициери по подмярка 4.3. могат да бъдат оператори, предоставящи услугата „Доставяне на вода за напояване“, които са:

Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване (ЗСН);

Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК);

„Напоителни системи“ ЕАД.

Минимален и максимален размер на допустимите разходи:

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за кандидати по т. 1 и 2 не може да надхвърля левовата равностойност на 1 500 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за кандидати по т. 3 за едно проектно предложение не може да надхвърля левовата равностойност на 6 000 000 евро.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.

Допустимите разходи са ограничени до разходите, свързани със съществуващи напоителни системи за материални и нематериални инвестиции, както следва:

Материални инвестиции за:

Реконструкция/рехабилитация/ремонт на сгради и друга недвижима собственост (облужващи сгради, помпени станции, изравнители, водохващания, линейна инфраструктура и др.), използвани за дейности, свързани изцяло с напояване, включително такива, използвани за опазване на околната среда (с изключение на естествени и изкуствени водоеми/водохранилища, както и язовири).

Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на дейностите, свързани с напояване, включително свързани с опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност и за подобряване на проводимостта на напоителните съоръжения.

Изграждане и/или инсталиране на системи за отчитане и мониторинг на ползваните количества вода, включително свързани с превенция от вредното въздействие върху околната среда.

Нематериални инвестиции:

Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;

Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

Закупуване на софтуер, пряко свързан с дейността.

Общите разходи по т. 1 може да са възникнали не по – рано от 01.01.2014 г. Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС. Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи.

Авансово плащане за възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и по Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ПМС № 160 от 2016 г.) е допустимо както следва:

до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП/ Постановление № 160 процедура за избор на изпълнител/и;

разликата до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП или по ПМС № 160 от 2016 г.

Недопустими за подпомагане разходи:

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите за доставка на вода за напояване;

Разходи за дейности, свързани с изграждане, рекострукция и ремонт на естествени и изкуствени водоеми (водохранилища).

Кои ще са приоритетите?

за инфраструктура, свързана с осигуряване на възможности за земеделските стопани за отглеждане и развитие на приоритетни сектори, като: зеленчукопроизводство, трайни насаждения и други поливни култури, включително системи, които осигуряват достъп до напояване до по–голям брой земеделски стопани или поливни площи;

за напоителни системи, които се намират в незадоволително състояние и за които се отчитат изключително ниски нива на ефективност, с цел минимизиране загубите на вода и повишаване на тяхната ефективност чрез постигане на по–високо ниво на показателя за потенциална относителна икономия на вода;

за инвестиции в инфраструктура, която осигурява допълняемост с използването на съвременни и ефективни напоителни системи, в земеделските стопанства, до които се доставя вода за напояване, включително такива подпомогнати по ПРСР в рамките на земеделските стопанства;

за проекти, свързани с внедряване на иновативни технологии, включително такива, свързани с опазване на компонентите на околната среда и повишаване на тяхната ефективност.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Агробизнес
Няма снимка

Центърът за оценка на риска: АЧС става опасна за свинекомплексите

Преди малко звеното пусна актуализирана научна оценка за разпространение болестта у нас и научно становище Прогнозата за хода на епизоотията АЧС през 2019 г.

Няма снимка

Търговишки арендатор съобщи отсега кога и къде ще плаща рентата

Ако всички арендатори действаха така, поземлените отношения щяха да се решават бързо На страницата на фирма АГРОЕЛИТ-Търговище вече е съобщено за всички заинтересовани собственици на земеделски земи,

Няма снимка

САЩ: Все повече липсват земеделски работници

Средната възраст на работниците, наети от американските фермери, непрекъснато нараства. Това съобщиха от американското министерство на земеделието (USDA), пише.

Няма снимка

Качествената пшеница ще засили конкуренцията между Украйна и Русия

Износът на пшеница от Черноморския регион (Украйна, Русия и Казахстан) ще нарасне през новата пазарна година 2019/20, с 4% до 63,2 млн. тона. Това се доказва от данни от проучване на 19 анализатори,

Няма снимка

Френски агрохолдинги се обединяват за "борба" с черноморското зърно

Френските аграрни обединения InVivo, Axereal и NatUp създадоха съвместно предприятие с цел повишаване на конкурентоспособността на външните пазари и борба с доминиране на зърното от Черноморския

Няма снимка

От 22 юли започва представяне на четири отворени мерки по рибарската програма

Стартират информационни дни за представяне на отворените мерки по ПМДР 2014-2020 г. Започват информационни дни за представяне на четири новооткрити мерки по Програмата за морско дело и рибарство

Още от Фермер
Няма снимка

Дъждовете удариха пчеларите, добивите от мед - слаби

Ниски добиви очакват производителите на мед в Пловдивско. Причината е, че от началото на пролетта досега времето не е било благоприятно за бранша. "Медът от акация, който е мощен имуностимулатор,

Няма снимка

Абсолютен температурен рекорд! 21 градуса в най-северната обитаема точка на Земята

Абсолютен температурен рекорд е бил измерен в най-северното обитавано място на Земята, Алърт в Канада - 21 градуса по Целзий, предаде Франс прес, като се позова на канадската метеорологична служба.

Няма снимка

Казахстан ще търси топ специалисти от света да ръководят КазАгро

Правителството на Казахстан трябва да предприеме радикални мерки по отношение на КазАгро и да помисли за привличането на чуждестранни специалисти към ръководството на националния аграрен холдинг,

Няма снимка

Рискът да се разпространи африканска чума по свинете в България е много висок

Рискът да се разпространи африканската чума по свинете на територията на България след последните случаи в Плевенска и Бургаска области е много висок.

Няма снимка

Разпознавате ли бактериалните болести по възрастните пчели

Ето четирите най–разпространени заболявания и тяхната диагностика, посочени от специалистите на pcheli.net. 1. Септицемия. Предизвиква се от бактерии (Pseudomonas aeruginosa),

Няма снимка

„Практикер” изгражда търговски център в Шумен

Наематели ще бъдат магазини за дамскa, мъжка и детска мода, за спортни облекла и дрогерия Първа копка за нов търговски център в Шумен направиха кметът Любомир Христов,