Киселите почви трябва да се варуват и след това да се внасят калиеви торове

19 август 2019 Растениевъдство 0     
Няма снимка
1 2
 

Важно е варовикът да бъде фино смлян, съветва доц. д.с.н. Веселин Кутев

Калцият е безусловно необходим за нормалното протичане на процесите на деленето на клетките и фотосинтезата. В много силно кисели почви йоните на водорода и на тежките метали конкурират калция при поглъщането му от корените, вследствие на което много селскостопански култури страдат от недостига му.

При недостиг

на калций

се задържа преди всичко растежът на младите листа. При калциево гладуване плодовете на доматите, пипера, патладжаните и всички тиквови култури се поразяват силно и от върхово гниене. Картофите не образуват клубени, а зелето заболява от гуша.

При повечето почви калцият с по-голяма или по-малка скорост (в зависимост от условията) се придвижва от горните почвени хоризонти към по-долните и към подпочвата чрез измиването. То се осъществява главно чрез действието на киселините и горните почвени хоризонти постепенно обедняват откъм този елемент, което рано или късно се отразява неблагоприятно върху плодородието на почвата. Поради това се налага калциевите запаси на почвата периодично да се попълват чрез варуване.

Най-често с него се цели да се регулира киселата почвена реакция, която влияе отрицателно върху растежа и развитието на растенията. За целта се използват варовик, доломит, мергел и др., които съдържат калций.

Какво се постига

с варуването?

1. Отстранява се преди всичко вредната за растенията активна почвена киселинност, тъй като калциевите торове неутрализират съдържащите се в почвата свободни киселини.

2. Блокира токсичността на йоните на алуминия, желязото и мангана.

3. Оказва положително въздействие и върху физичните свойства на почвата, като свързва най-дребните частици и ги предпазва от измиване. По този начин се намалява свързаността на тежките глинести почви и се създават благоприятна аерация, по-добър воден и хранителен режим за растенията.

4. Отстраняването на киселинността се отразява положително и върху микробиологичната дейност на почвата, като се насърчава дейността на редица полезни микроорганизми.

5. Торенето с калциеви торове дава отражение върху темпа на разлагане на почвеното органично вещество и върху подвижността на хранителните елементи в почвата, с което може да се увеличи или да се намали количеството на усвоимите за растенията вещества.

6. Под влияние на варуването се мобилизират отчасти фосфорът и калият от малко разтворимите минерални съединения.

В полските сеитбообращения се варуват най-вече площите, които ще се засяват с люцерна, зърнени бобови, пшеница и кореноплодни култури, а в зеленчуковите - площите, на които ще се отглеждат главесто зеле и кореноплодни култури.

При засаждане на нови овощни, хмелови, лавандулови, розови насаждения, цялата норма се дава непосредствено преди дълбоката обработка на почвата.

Почвите се варуват през лятото и през есента с дълбоката оран. Практикува се и зимно варуване на равни терени (наклон, по-малък от 5 %), като торовете се внасят върху замръзнала почва или тънка топяща се снежна покривка и се заорават рано напролет. Когато фосфорните торове са внесени в почвата с дълбоката оран, може да се варува през есента чрез преораване, за да се предпазят фосфатите от по-силна фиксация. Може да се постъпи и обратно: калциевите торове да се внесат с дълбоката оран, а фосфорните торове — чрез есенно преораване.

По изключение се допуска последователно разпръскване на гранулираните фосфорни торове, на калиевите торове и на варовия материал и след това дълбока оран. В никакъв случай обаче не се прилага едновременно торене с калциеви и промишлени азотни торове и с калциеви торове и оборски тор.

При зелено торене материалът, предназначен за варуване, се заорава заедно със зелената маса с оглед да се ускори нейното минерализиране.

Ливадите и пасищата се варуват през есента, след завършване вегетацията на тревостоя, или през пролетта, когато има изобилни валежи. След варуването се минава с лека брана, която до известна степен заравя калциевия тор в почвата.

Качествено варуване може да се постигне в тихо време, със сухи торове, подходящи за машинно разхвърляне, и последващо заораване в почвата с цел торовете да се предпазят от отвяване и свличане по наклона. Тъй като вносните торове са доста скъпи, препоръчват се произведените у нас с относително фина фракция от 0 до 5 милиметра.

За нуждата от варуване се преценява

и по изискванията на агрокултурите

към реакцията на средата и изнасянето на калций с реколтата. В това отношение те се разделят на следните групи:

Първа група култури, които имат най-голяма нужда от варуване: люцерна, еспарзета, памук, коноп, захарно, кръмно и салатно цвекло, главесто зеле, спанак. Люцерната, еспарзетата, цвеклото и зелето използват пряко торене, а останалите култури - последействието.

Втора група - култури, които имат по-малка нужда: ечемик, пшеница, детелина, соя, фасул, грах, слънчоглед, краставици, лук, моркови, салата, целина.

Трета група - култури, които обикновено не се нуждаят: лупина, ръж, овес, просо, лен, елда, домати, картофи, ряпа, репички, алабаш и др.

Почти всички овощни и ягодоплодни култури не понасят кисела реакция и затова се нуждаят от предпосадъчно варуване при отглеждането им на кисели почви.

- Доц. Кутев колко време след варуването трае намалената киселинност на почвата?

Приблизително около 3-4-5 години в зависимост от дълбочината на заораване на калциевия тор, от механичния състав на почвата и от степента на извличане на калция от растенията. Най-важното условие за да подейства изобщо за подобряване на почвената киселинност е варовикът да бъде фино смлян.

- У нас често ли се прилага варуване при замърсени почви около промишлени зони за да се намали вредното влияние на тежките метали?

Вкисляващото действие на торовете и падналите киселинни дъждове в райони, замърсени с тежки метали, са главната причина за повишаване на подвижността на тежките метали и за създаването на заплаха от замърсяване на водоемите, а също и за повишаването на възможността тези токсични елементи да попаднат в растителната продукция.

Подвижността на тежките метали като кадмий, никел, цинк, стронций и др. до голяма степен зависи от реакцията на почвата. Известно е също и, че органичното вещество на почвата образува с металите слабо подвижни комплекси. Поради тези причини, органичното торене и варуването на почвите, съчетани с отглеждането на култури и сортове, които по-слабо усвояват тежките метали са главните агротехнически мероприятия, които спомагат за намаляване на замърсяването на растителната продукция с тези опасни за хората и животните елементи.

- Каква е приблизителната норма на торене с фино смлян варовик за леки и тежки по механичен състав почви?

От българските почви най-висок процент обменен калций имат смолниците, черноземите и канелените горски почви. Те се отличават с по-тежък механичен състав и успяват да задържат калция за по-дълго време. От по-леките почви той се измива значително по-бързо, което налага и по-честото варуване.

Поради различната поносимост на отделните култури към вредната почвена киселинност и поради многогодишното действие на внесения с варуващите материали калциев оксид, варуването трябва да се извършва само след данни от предварителен почвен анализ, като се вземе предвид и съставът на културите в сеитбообращението.

Варуването на око може да бъде не само опасно, но и скъпо мероприятие. Обратен ефект лесно може да се постигне при завишаване на торовата норма, с което нежелано да се ускори минерализирането на почвеното органично вещество.

Приблизително може да се каже, че на декар площ трябва да се внесат около 300 кг калциев оксид. Варовикът съдържа 42 %- 56 % калциев оксид, т.е. ще са нужни около 600 кг фино смлян варовик. При растения чувствителни на високи концентрации на калций, нормите може да се намалят с 25% до 50%.

- Доколко е вярно твърдението, че прекомерната употреба на минерални торове е една от главните причини за вкисляване на почвата?

Напълно възможни са неблагоприятни последици от изместването на реакцията към кисела или алкална, получени при внасяне на едни и същи форми промишлени торове без необходимото редуване. Ето защо в практиката на торенето е необходимо да се разшири асортиментът на използваните торове. Равновесието между минералните елементи може да се регулира, ако се използват по-широко и торове, като амониев нитрат – като източник на азот и натрий, калциево-амониева селитра - на азот и калций, магнезиев сулфат - на магнезий и сяра, или комбинирани торове с участието на натрий, калций и магнезий.

На кисели почви не бива да се внасят физиологично кисели торове и ако това се налага то трябва да бъде придружено с варуване на почвата.

Внасянето на големи количества промишлени азотни торове и особено на физиологично кисели, засилва миграцията в дълбочина на почвите на ценните за растенията хумусни киселини и на катионите на калция.

В почвата тези торове се разтварят лесно от почвената влага. В случай, че почвата е наситена с бази, почвеният разтвор се обогатява главно с калциеви катиони, но при киселите почви амониевите катиони влизат в обменна реакция предимно с водородните и алуминиевите йони , в резултат на което почвеният разтвор се вкислява още повече.

В киселите почви повишените концентрации на калиевите катиони влизат в обменна реакция предимно с водородните и алуминиевите йони, в резултат на което се вкислява почвеният разтвор и се нарушава съотношението Са:К и Mg:K . Затова киселите почви трябва да се варуват и след това да се торят с калиеви торове. В много кисели почви тези торове може да се внасят едновременно е фосфоритно или костно брашно.

Страницата подготви Боряна Плашкова

Източници:

1. “Агрохимия” на проф. д.с.н. Горбанов и съавтори

2. Доц. д.с.н. Веселин Кутев, ЛТУ София

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Растениевъдство
Няма снимка

Няма време! Търсят с конкурс най-тежката тиква, отгледана в Търговищко

Състезанието между стопаните ще е част от проявите на общинския празник "Под крушата на осенската поляна", информира novini.bg. Празникът се организира по повод 111 години от обявяването на

Няма снимка

Средно по 218 кг/дка слънчоглед прибраха в Търговищко

Земеделските стопани в Търговищка област вече приключват с прибирането на реколтата от слънчоглед. Към момента са обработени над 80% от площите, заети с културата

Няма снимка

Тютюнопроизводителите в очакване на по-високи изкупни цени

Тютюнопроизводителите у нас вече прибраха тазгодишната суровина. Сега за около месец тя трябва да бъде изсушена. Според прогнозите на земеделците изкупната кампания трябва да започне към края на

Няма снимка

Как оцеляват производители на малини и ягоди - много трудно!

Продукцията от 130 декара ягодоплодни култури, които отглеждат Севда и Шакир Исмаилови, се реализира на пресния пазар и в хладилна база за замразяване Ваня Велинска

Няма снимка

Има ли кой да изкупи гроздето тази година?

Поредна година лозарите в Силистренско са принудени да започнат по-рано с гроздобера. Това се случва заради климатичните промени и необходимостта кампанията по прибиране на гроздето да приключи

Няма снимка

Пореден силен сезон за Панамин Агро®!

Застраховането на есенниците се оказа най-печелившата формула за стопаните Изминалият агро-сезон беше изключително тежък за есенниците още от самото им засаждане, та чак до средата на пролетта

Още от Фермер
Няма снимка

Напръскайте с карбамид

Препоръчително е след прибиране на плодовата реколта дръвчетата да се третират с карбамид. За целта се приготвя 5%-ов воден разтвор. Напомняме на начинаещите градинари,

Няма снимка

Задача №1 - защитете пчелните семейства от болести!

Пчелари с по-малък опит не  бива да забравят, че: 0 Нови пчелни семейства се създават от най- силните и високопродуктивни семейства. Това налага да се обменя племенен материал (майки и пчелни

Няма снимка

Ако намалят парите за обвързаната подкрепа за България, ще бъдат засегнати над 13 хил. животновъди и над 13 хил., отглеждащи плодове и зеленчуци

Министър Танева се срещна с министъра на земеделието на Германия Юлия Кльокнер Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева се срещна с Юлия Кльокнер,

Няма снимка

ДФ "Земеделие" се чисти от корумпирани чиновници

Служител на Държавен фонд "Земеделие“ е арестуван във врачанското село Бутан по време на вземане на подкуп от 1000 лева, съобщава BulNews. Задържането е станало преди броени дни по време на акция на

Няма снимка

До 24 градуса във вторник, ще вали

Атмосферното налягане ще се понижи още и ще е по-ниско от средното за месеца. През нощта и утре над страната ще бъде предимно облачно и с превалявания от дъжд

Няма снимка

Кюфтета със зеленчуци

Кюфтетата могат да бъдат приготвени предварително и замразени. За да направите това, поставете суровите кюфтета в плоска чиния, която предварително сте покрили с фолио и ги поставете във фризера