Твърдата пшеница - традиционна и доходна земеделска култура

25 февруари 2020 Растениевъдство 0 9144
Няма снимка
1 2 3 4 5
 

Новите сортове са не само качествени, но и високодобивни

Доц. д-р Енчо Мянушев

В миналото България е била една от големите производителки на твърда пшеница. До 1943 г. производството й се е движело от 550 до 850000 тона зърно като страната ни се е нареждала на шесто или седмо място в света, при което значителна част от това производство е било за износ. С въвеждането на новите по-продуктивни сортове мека пшеница площите й съвсем намаляха. В края на 80-те години на миналия век и след това със създаването и внедряването на нови сортове, отличаващи се със своята висока продуктивност и качество на зърното, интересът към тази култура отново се повиши и площите й за един кратък период достигнаха от 120 до 150 хил. дка с тенденция сега с присъединяването ни към Европейския съюз площите у нас да нараснат неколкократно и България да се специализира в производството на твърда пшеница.

Между обикновената и твърдата пшеница съществуват значителни различия, които засягат почти всички качествени показатели на зърното и в крайна сметка определят различните способи на тяхното използване.

Твърдата пшеница се характеризира с едро, продълговато зърно, тънка обвивка, кехлибарено жълт цвят, стъкловиден ендосперм и високо съдържание на протеин, глутен, каротеноиди и др., които я правят незаменима суровина за производство на макарони, фиде, грис, кус-кус и др., както и диетична храна в детските храни. Особено ценно е качеството на глутена, който има кремав цвят и изготвените от нея хранителни продукти са с полупрозрачен, лимонено жълт цвят, отлични вкусови и хранителни достойнства, запазващи формата си при варене. Ежедневната употреба на покълнала твърда пшеница спомага за общо укрепване и засилване на защитните сили на организма. Зърното може да се консумира и варено след обработката грухане.

Твърдата пшеница от своя страна е малко пригодна за производство на хляб, но самата тя е отличен подобрител на брашната от слаби меки пшеници като добавка от 20-30%. Няма друга зърнено житна култура с такива високи качествени показатели на зърното като твърдата пшеница. Нейното основно предназначение не е в решаване на хлебният въпрос, а преди всичко в използването й като ненадмината и незаменима суровина за производство на макарони и други видове висококачествени хранителни продукти.

Предпоставки за разширяване на производството на твърда пшеница у нас има благодарение на създадените нови високопродуктивни и качествени сортове и технологии за тяхното отглеждане в Института по памук и твърда пшеница - Чирпан, Аграрния университет - Пловдив, и Добруджанския земеделски институт - Генерал Тошево.

Най-същественият момент от отглеждането на твърдата пшеница е нейната икономическа ефективност. По-високата изкупна цена на зърното от твърда пшеница с 30-40% както и международния, така и на вътрешния пазар я прави икономически изгодна и доходна култура. В потвърждение на това са и настоящите изкупни цени, където разликата между твърдата и меката е в границите от 35 до 45% в повече за сметка на твърдата, продавана като стокова продукция.

Биологични особености. Използваните у нас форми са от зимно-пролетен тип, отглеждат се като зимни с есенно засяване и дължина на вегетационния период 230-245 дни. Твърдата пшеница е с по-ниска студоустойчивост и тази на меката и е равна с тази на ечемика.

Тази й особеност налага сеитбата да се извърши с 5 до 10 дни по-късно от меката пшеница. Ранното засяване води до прорастване и избързване във фазовото развитие, което е нежелателно преди навлизането в зимния период поради опасност от измръзвания.

Твърдата пшеница като останалите зърнено-житни е самоопрашваща се култура, но по време на цъфтежа при повишена атмосфера влажност и висока температура, има известен процент на открит цъфтеж, което позволява чуждо опрашване.

Поради тази причина е необходимо при семепроизводните посеви да има пространствена изолация от няколко метра между отделните сортове.

Райони на отглеждане и добиви. В България твърдата пшеница се отглежда основно в Старозагорски, Хасковски, Пловдивски, Ямболски, Бургаски и по-малко в Добрички и Варненски райони. Добивите на зърно варират от 300 до 850 кг/дка в зависимост от продуктивните възможности на даден сорт, технологията на отглеждане и почвено-климатичните условия.

Сортове. Признатите райони от Държавна сортова комисия сортове твърда пшеница у нас са следните: Загорка, Гергана, Прогрес, Белослава, Възход, Импулс, Явор (селекция на ИПТП - Чирпан) и Сатурн 1, Нептун 2 (селекция на ДЗИ - Генерал Тошево).

Предшественици. Твърдата пшеница се развива най-добре след: фасул, фиево-овесена смеска, грахово-пшенична смеска, памук, фъстъци и нахут. Добър добив се получава и при отглеждането ? след: грах за зърно, чисти от плевели средноранни и късни зеленчуци, сoя и слънчоглед. Задоволителен резултат се получава след царевица за зърно и цвекло. Не се препоръчва отглеждането, на твърдата пшеница след мека пшеница, ечемик и късни хибриди царевица.

Обработката на почвата след фасул, грах за зърно и нахут се състои в еднократно или двукратно дискуване с тежки дискови брани непосредствено след прибиране на предшественика на дълбочина 10-12 см. След фъстъци и късни зеленчуци, отглеждани на по-леки почви, се извършва дискуване или култивиране на дълбочина 8-10 и 6-8 см. След фий, грах за зелено, фуражни смески, репко и влажна почва площта се изорава на - 15-20 см, а при засушаване не по плитко от 12-15 см. При заплевяване с едногодишни плевели площта се дискува допълнително един или два пъти. Върху площта преди сеитба се внасят необходимите минерални торове и се дискува или култивира на дълбочина 6-8 см. След късни хибриди царевица, цвекло и тютюн се извършват две обработки с тежки дискови брани на дълбочина 8-10см. Плитка оран на 12-15 см се прилага при висока почвена влажност и голямо количество растителни остатъци. В площи с неотстранени памукови стъбла, при суха есен и неуплътнена почва се извършва едно дискуване по посока на редовете за заравяне на гребените и още едно или две дискувания в напречна посока. При преовлажнен повърхностен слой се култивира два пъти на дълбочина 8-10см., като първото култивиране е по посока на редовете. На силно заплевелени почви се извършва оран на 12-15 см, култивиране и сеитба с дискови сеялки. Торенето след анализ на почвата и установяване на необходимите за дадена площ и предполагаем добив количества минерални торове. По данни на Института по памук и твърда пшеница в Чирпан за формиране на 100 кг. Зърно твърдата пшеница извлича 3,2-4,9 кг азот 0,7-1,2 кг фосфор и 2,0-2,8 кг калий.

Примерни норми за получаване на добив от 400-600 кг зърно от декар са: 8-12 кг азот, 6-8 кг фосфор и при нужда 4-8 кг калий. Цялото количество фосфорни и калиеви торове и 1/3 от азотните се внасят преди сеитба, а останалите 2/3 от азотните торове рано напролет като подхранване.

Сеитба. Оптималния срок за сеитба на твърдата пшеница е от 20 октомври до 5 ноември. Сеитбената норма зависи от сорта, качеството на подготовката на почвата, срока на сеитба и варира в границите от 450 до 650 кълняеми семена на квадратен метър. Дълбочината на сеитба е 3-5 см, а след сеитба площта се валира.

Грижа през вегетацията. Свеждат се основно до борба с плевелите, болестите, неприятелите и употребата на растежни регулатори.

Борба с плевелите

За реализирането на повече и по-качествена продукция от твърдата пшеница е необходимо да се спазват всички организационни и предпазни мероприятия. Освен тях се налага и провеждането на химическа борба с плевелите. В основните райони на отглеждане на твърда пшеница в зависимост от плевелния състав се използват следните хербициди: срещу зимно-пролетни житни плевели след сеитба преди поникване - Дикуран 80 ВП (300-350 г/дка), ИП-50 ФЛО или Арелон (350 г/дка); срещу зимно-пролетните широколистни плевели след 3-и лист до края на братене на твърдата пшеница - Гранстар 75 ДФ (1-1,5 г/дка), Логран екстра 62 ВГ (50 г/дка), Старане 250 ЕК (80-100 мл/дка). За борба с дивия овес и други житни плевели се използват: предсеитбено с инкорпориране Авадекс БВ 480 ЕК (250-300 мл/дка) или във фаза братене - Грасп 25 СК (100-120 мл/дка), Илоксан 36 ЕК (250 мл/дка), Пума супер 100 ЕК (70 мл/дка). При смесено заплевяване с житни и ширококистни плевели се прилагат: след сеитба преди поникване - Дикуран форте (200 г/дка) и Глийн 75 ДФ (1-1,5 г/дка) при монокултурно отглеждане.

Болести

Най-важните болести по твърдата пшеница са: брашнеста мана, фузариоза (кореново и базично гниене, фузариозата по класовете), ръжда (черна и кафява), церкоспорела, главни, вирози и бактериози. Борбата с циркоспорелата се води с Фундазол 50 БП (50-100 гр); срещу брашнестата мана и ръждите с Байлетон 25 ВП (50 г), Импакт 125 СК (100 мл), Байфидан 250 ЕС (50 мл), Тилт 250 ЕС (50мл)

Неприятели

Неприятелите по твърдата пшеница нанасят големи поражения и водят до значително намаление на добива и качеството на зърното. Най-опасни са житния бегач, житната пиявица и житната дървеница. Борбата с тях се води със същите препарати като при меката пшеница.

Растежни регулаторни комбинирани торове за листно подхранване.

При интензивната технология на отглеждане на твърдата пшеница за повишаване на добива могат да се използват следните растежни регулатори: тритимил - 20 мл/дка и мейтадимекс Ц 4 мл/дка, внесени във фаза братене и рамил - 60 мл/дка при наливане на зърното. За преодоляване на опасността от полягане посева се третира с ретарданта стабилан - 200 мл/дка, а при настъпване на засушаване с антитранспиранта полигард К - 500 мл/дка. При недостиг на хранителни микро- и макроелементи във фазите братене - вретенене се използват комбинираните торове за листно подхранване девиферти макро + микро в доза 1000 мл/дка и Лактофол О - 800 мл/дка.

В технологията за отглеждане на твърдата пшеница подробно са описани и предложени на вниманието на производителите признатите и регистрирани растежни регулатори (биостимулатори, ретарданти и други вещества с биологично активно въздействие).

Прибиране. Твърдата пшеница се прибира еднофазно в пълна зрялост на зърното. При закъсняване и превалявания в този период се влошават технологичните и биохимичните показатели. Ожънатото от заплевелени посеви зърно е необходимо да се почисти от растителните остатъци и подсуши до 13% влажност, за да не се понижи стъкловидността му и похаби продукцията.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Растениевъдство
Няма снимка

Рапичният цветояд компрометира реколтата, като изяжда бутоните

Обследването на полетата се прави в критичната фаза за маслодайната култура, която е от зелен до жълт бутон Рапичният цветояд е неприятел, който се среща почти във всички райони на света

Няма снимка

Интензивна защита на овошките през април

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ През април честите валежи и високата атмосферна влажност поддържат подходящи условията за късни зарази по костилковите овощни видове (кайсия, праскова, череша

Няма снимка

Рапицата е в добро състояние, прогнозира се добра реколта

Производителите трябва да се стремят към високи добиви, защото тази година маслодайната култура ще е дефицитна Ваня Велинска Състоянието на посевите с рапица в Южна България е много добро

Няма снимка

Подхранването със сяра е важно за културите

Усвояването на азотните торове също се затруднява, ако елементът липсва Ваня Велинска В съвременното растениевъдно производство храненето на растенията е сред основните фактори за развитието на

Няма снимка

Ниски температури попариха надеждите за добра реколта от плодове

Сериозни поражения по пъпките и цъфналите вече дръвчета отчитат овощари от Южна България Пренебрегват се биологичните изисквания на видовете, коментира доц. д-р Димитър Сотиров, зам

Няма снимка

Смукателни тръби носят ценно познание за вредителите по полето

Това е изключително ценен източник на информация, който се простира далеч извън селското стопанство, твърдят учени от САЩ Соевата листна въшка има изящната способност за размножаване без чифтосване

Още от Фермер
Няма снимка

Утре малко по-топло и без валежи

През нощта облачността ще намалява, на места - до незначителна. В Югоизточна България ще продължи да превалява, но и там валежите ще спират. Ще духа слаб южен вятър

Няма снимка

Носачките ви кълват яйцата си?

Има лесно решение на проблема Един от големите проблеми, които възникват в кокошарника в началото на пролетта, е, че носачките започват да кълват снесените яйца

Няма снимка

Пчелният мед печели в борбата с инфекциите!

И още: Медът на пчелите може да замести антибиотиците, информира Euronews. Фермер споделя: "Раната на раната на коня "отказваше" да се повлияе отвсички предишни опити за лечение

Няма снимка

Втората половина на април ще е по подходяща за полските работи

Очакваните валежи през месеца ще са около и над нормата Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ В началото на април агрометеорологичните условия ще се определят от променливо и студено за сезона

Няма снимка

Нова опасност за дръвчетата

Априлският сняг и понижаването на температурите поставят отново овощните дръвчета в риск. Притеснени овощари от райони, в които валя сняг, се притесняват какво ще се случи с цъфтящите вече дръвчета и

Няма снимка

Телешки гулаш

Гулашът е вкусно и засищащо ястие от унгарската кухня. Като месо може да изберете телешко филе. Добавете зеленчуците, които обикновено се използват за приготвяне на супи