Кога се приема, че спазвате диверсификация в стопанството

24 март 2020 Агробизнес 0 3123
Няма снимка
Като екологични насочени площи /ЕНП/ се признават площи, които са оставени под угар
1 2 3
 

И кога ще е валидна забраната за пръскане с препарати

Диана Ванчева

И при тазгодишната кампания диверсификацията има своите доста сложни изисквания, които трябва да се спазват.

Ще ги обясним, за да са наясно фермерите, но трябва да знаят за всякакви по-различни въпроси и казуси, общинските служби трябва да са на разположение и да ги ориентират, казаха от МЗХГ.

Най-ясното нещо е, че стопанство с обработваема земя между 10 ха и 30 ха, включително, трябва да има поне 2 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя.

Стопанство с обработваема земя над 30 ха следва да има поне 3 различни земеделски култури.

Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя, а двете основни култури не трябва да са повече от 95% от обработваемата земя.

Изискването за диверсификация не се прилага, когато:

Повече от 75% от обработваемата земя се използва за производството на треви или други тревни фуражи, засята е с бобови култури, оставена е под угар или съчетава тези употреби.

Повече от 75% от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, се използва за производството на треви или други тревни фуражи или за производството на култури под вода през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби.

Обработваемата земя в стопанството е до 10 ха.

Кандидатът за подпомагане е бенефициент по схемата за дребни земеделски стопани.

Ще има сериозни проверки от 15 май до 15 юли

Наличието на различните култури и техният дял на полето ще бъде проверено в периода 15 май-15 юли 2020 г. В този период следва да са налични всички култури, или поне ясно различими остатъци от тях, за да се ориентират инспекторитекултурите.

Как да се запазват постоянно затревените площи

Постоянно затревените площи в зони по НАТУРА 2000 са включени в рамките на слой "Екологично чувствителни". Те не трябва да бъдат разоравани или преобразувани.

За запазване на дела на постоянно затревените площи в страната, което е изискване съгласно еврорегламента за директните плащания, МЗХГ създава слой постоянно затревени площи.

Той се одобрява със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

Площите, които са включени в него могат да бъдат разоравани и преобразувани и могат да бъдат заявявани за директни плащания само по предназначението си - т.е. като постоянно затревени площи.

Стопанства, които нямат постоянно затревени площи, са изключени от задължението за прилагане на това изискване.

Екологично насочените площи

Стопанство с обработваема земя над 15 ха трябва да поддържа поне 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи.

Това са земите, оставена под угар, части, които са особености на ландшафта, ивици допустими площи по краищата на гори, площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация, площи с междинни култури или зелена покривка, азотфиксиращи култури.

Кога не се прилага "еко"

Изискването за екологично насочени площи не се прилага, когато:

Повече от 75% от обработваемата земя се използва за производство на треви или други тревни фуражи, представлява земя, оставена под угар, засята е с бобови култури или съчетава тези употреби.

Повече от 75% от земеделската площ, отговаряща на условията за подпомагане, представлява постоянно затревена площ и се използва за производство на треви или други тревни фуражи или е засята с култури под вода през значителна част от годината или през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби.

Обработваемата земя в стопанството е до 15 ха или 150 декара.

Кандидатът за подпомагане е бенефициент по схемата за дребни земеделски стопани.

Като екологични насочени площи /ЕНП/ се признават площи, които отговарят на следните изисквания:

Обработваема земя, оставена под угар, на която не се произвежда земеделска продукция.

Особености на ландшафта включват: живи плетове, обрасли с дървесна растителност ивици или дървета в редица, които за целите на ЕНП се изчисляват с широчина до 10 м, полски горички (дървета в група), които за целите на ЕНП се изчисляват с размер до 0,3 хa, синори (полски граници) с широчина минимум 1 м., върху които не се произвежда земеделска продукция и за целите на ЕНП се изчисляват до максимална ширина от 20 м., ивици допустими площи по краищата на гори с широчина от минимум 1 м., които за целите на ЕНП се изчисляват до 20 м., площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация, площи с междинни култури или зелена покривка, площи с азотфиксиращи култури.

В зависимост от вида на ЕНП и тяхната екологична стойност, при изчисляване на размера на площите, се прилагат коефициенти за преобразуване и тегловни коефициенти, които са достатъчно сложни, за да могат да бъдат обяснени с таблици от експертите в службиге по земеделие.

Важно!

Попадате ли в изключения

При заявяване на ползваните площи в ИСАК, земеделските стопани ще имат възможност да проверяват дали спазват приложимите за стопанството им изисквания за зелени директни плащания или попадат в изключения, при които не се изисква спазването им.

За угарите, площите с междинни култури или зелена покривка и площите с азотфиксиращи култури, които се използват като ЕНП има забрана за прилагане на продукти за растителна защита.

Забраната за използване на препарати на тези видове площи не спира по принцип земеделските стопани от използване, но ако са приложени за пръскане на тези площи, те не могат да бъдат отчетени за изпълнението на изискването за ЕНП. По тази причина земеделският стопанин може да реши кои конкретни площи да заяви за целите на ЕНП при подаване на заявлението, за да не се вкара сам "във филм".

Забраната за препаратите съвпада с продължителността на ЕНП елемента.

За земите под угар, използвани като ЕНП забраната за препарати е в периода 1 януари-15 юли 2020 г.

За азотфиксиращите култури, използвани като ЕНП забраната за препарати започва със засяването на азотфискиращите култури и свършва след прибирането на тези култури.

За междинните култури или зелена покривка, създадени от смески култури, използвани като ЕНП забраната за ПРЗ е през 8 седмичния период на задържане на полето от 1 септември до 1 ноември 2020 г.

Но предвид целите на междинните култури като екологично насочени площи за опазване и подобряване на биоразнообразието не следва да се прилагат препарати и в периода от засяването на смеските - ако е по-рано от периода на задържане на полето, до периода на задържането на полето.

Кога не трябва да има производство

За целите на изпълнение на изискването за екологично насочени площи върху парцелите, декларирани като угар, не трябва да има производство в периода 1 януари-15 юли 2020 г. През същия период има и забрана за прилагане на продукти за растителна защита.

Особености за площи с азотфиксиращи култури

За изискването за ЕНП това са парцелите, засети с култури от приложен списък, сред които са люцерна, боб, обикновен фасул, фасул полски, неувивен фасул, нисък фасул, пешак, аспержов боб, вигна, нахут, детелина, бакла, леща, грах, фий, еспарзета, звездан, бурчак, фъстъци.

На площите, заявени като ЕНП с азотфиксиращи култури не трябва да се прилагат продукти за растителна защита.

За азотфиксиращите култури, използвани като ЕНП забраната за ПРЗ започва със засяването на азотфискиращите култури и свършва след прибирането на тези култури.

Пример 1:

Може да има многогодишни азотфиксиращи култури, отчетени като ЕНП, но само ако не се прилагат ПРЗ през календарната 2020 г. Например, ако люцерна е засята на 30 септември 2019 г. и е използвано ПРЗ през октомври 2019 г. Тази площ може да бъде зачетена за ЕНП, ако е спазена забраната за прилагане на препарати през календарната 2020 г.

Пример 2:

Ако фермерът избере да се възползва от правото за директно отчитане на площите под биологично производство, те се изваждат от обработваемите му земи и зеленото задължение се изчислява само за остатъка от земята.

Като биологичните площи не се отчитат при изпълнение на съответното задължение.

Земеделският стопанин, чието стопанство е само частично биологично, може да се откаже от правото за директно получаване на зелено плащане за биологичните площи, и тогава те ще се включват при изчисленията на съотношението за изискванията.

Който реши да се възползва от възможността за директно получаване на зелените плащания за биологичните площи или площи в преход, е посъветван от администрацията да не забрави да отбележи "да" в графата за биологичен или в преход производител в таблицата на използваните парцели за 2020 г. в заявлението, което подава.

Съвет:

Ако земите ви са биологични или в преход, и изберете опцията за автоматично получаване на зелени плащания, и отбележите "да" в графата за биологичен или в преход срещу парцелите, няма да се налага да спазвате изброените зелени изисквания за тях, казаха експертите.

Важно е да знаете, че при подаване на заявлението, е необходимо да решите и да маркирате кои площи заявявате като екологично насочени. Ако ги заявите като ЕНП е необходимо да спазвате приложимите за съответното изискване забрани и ограничения.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Агробизнес
Няма снимка

Фермерските пазари да работят искат наколко организации

Това призоваха няколко организации и потребители - така е в половин Европа, при спазване на мерките, казват те Както написа в миналия си брой в. "Български фермер" няколко организации

Няма снимка

Преведени са още 17 млн. лв. за агроекология

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 17 275 490 лв. по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от фонда. Подпомагане получиха 2619 земеделски стопани

Няма снимка

Цените на едро и при 3-те вида месо – свинско, говеждо/телешко и пилешко растат!

Цените на едро и при трите вида месо – свинско, говеждо/телешко и пилешко започват да растат още през януари, сочи анализ на CAPA. Средното равнище на изкупната цена на тон кланично тегло на

Няма снимка

Могат ли фермерите да пътуват, за да купуват и продават животни при сегашните ограничения?

Предвид новите правила за социално дистанциране и затегнатите ограничения на фона на усилията за ограничаване на разпространението на Covid-19, в Ирландия беше зададен въпрос от фермерите дали новите

Няма снимка

ФАО: Да намалим последствията от COVID-19 за пазарите на храни

Продоволствената сигурност и поминъкът на милиони хора по света зависят от международната търговия. Докато страните предприемат стъпки за ограничаване на набиращата скорост пандемия от COVID-19

Няма снимка

Какво е развитието на млечната верига в света?

Според Центъра за икономически анализи на селското стопанство - САРА: • Цената на суровото мляко  в Италия продължава да намалява до 0,39 евро на литър в края на февруари

Още от Фермер
Няма снимка

Алергиите при кучетата

Отключват се още от пролетта Какво може да предприемете, за да облекчите кучето си? Ако алергията му е сезонен проблем, то още с повишаване на температурите над 15-18 градуса

Няма снимка

Борисов с обръщение към българите: Гордея се с вас! Благодаря ви за усилието!

Министър-председателят обяснява защо се налага удължаване на извънредното положение Бойко Борисов направи обръщение към българите заради увеличаващите се случаи на коронавирус у нас и

Няма снимка

Ако искате да отглеждате нови животни - иска се становище от БАБХ

От 15 април до 15 май 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 за хуманно отношение от ПРСР 2014-2020 г. Съгласно заповед на изпълнителния директор на фонд "Земеделие"

Няма снимка

От 15 април животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярката за хуманно отношение към животните

От 15 април до 15 май 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 - "Хуманно отношение към животните", от ПРСР /2014-2020 г./

Няма снимка

Какво ще бъде лицето на Европа след кризата с коронавируса?

Териториалните различия вероятно ще се задълбочат Нуждаете се от срочен отговор на ЕС относно коронавируса? Прочетете дали това ще ви удовлетвори... Председателят и политическите координатори на

Няма снимка

НАП: Земеделските стопани- еднолични търговци, внасят осигурителни вноски до 30 юни

Физическите лица правят годишно изравняване на осигуровките до края на април До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на окончателните социални и здравни осигурителни вноски за