Кандидатствайте с безплатни проекти по подмярка 6,3 за малки стопанства до 15 май

07 април 2020 Агробизнес 1 4815
Няма снимка
 

От 6 март до 15 май ще върви приемът на проекти за по подмярка 6,3 за стартова помощ за развитие на малки стопанства от ПРСР, припомниха от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). И подчертаха, че службата изработва безплатно проектите за кандидатстване.

Вижте пълните инструкции, разпространени от администрацията:

За да получите безплатната консултация и готов проект, следва да подадете заявление за получаване на консултантски пакети по подмярка 2.1.2, което можете да свалите от страницата на НССЗ. Попълненият и подписан формуляр от стопанина може да се изпрати чрез куриер или чрез Български пощи на адреса на офиса на НССЗ.

Приемът по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 тази година има за цел да подкрепи проекти от сектор „Животновъдство“ (овце, кози, свине и птици), чието изпълнение ще допринесе за повишаване на биосигурността, икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства от сектора.

Финансовото подпомагане за едно малко стопанство е в размер на 15 хил. евро, което се изплаща на два транша. Целевия прием за проектни предложения на кандидати – малки стопанства по подмярка 6.3 е отворен до 15 май 2020 г.

Приоритет се дава на проекти на земеделски стопани:

- чиито животни са били унищожени вследствие на заболяване от Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците;

- на земеделски стопанства в райони с установено огнище на заболявания;

- на животновъди в планински район;

- на земеделски стопани с образование в областта на ветеринарната медицина и животновъдството

Въпреки обявеното извънредно положение и здравната обстановка в страната свързана с COVID 19 от НССЗ посочват, че експертите изпълняват услуги за земеделските стопани. Службата приема заявления за консултантски услуги и по електронен път. В ситуацията на извънредно положение, както земеделските стопани, така и експертите на НССЗ срещат затруднение при набавяне на необходимите за кандидатстване документи, което забавя подготовката на проектните предложения.

Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020). https://eumis2020.government.bg/.

От службата съветват да се свържете с експертите

от Териториалните областни офиси /ТОО/ на НССЗ, за получаване на необходимата информация, консултации и помощ при кандидатстването по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020г. НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49.

Накратко условията за кандидатстване по подмярка 6.3"Стартова помощ за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020г. – целеви прием 2020 г.

Настоящия прием по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ е целеви и по него съгласно Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.008 са допустими да кандидатстват земеделски стопани, който имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2 000 евро и 7 999 евро, като над 50 % от СПО трябва да е формирано от животни включени в Приложение 1, а именно: овце, кози, свине и птици. СПО се изчислява с помощта на таблица, която е включена в комплекта документи за кандидатстване като приложение № 2 - Таблица за изчисляване на СПО.

В бизнес плана трябва да бъде заложено увеличение на икономическия размер с минимум 2000 евро СПО с приоритетни животни (изброените в Приложение № 1), като е допустимо увеличението на СПО над това да бъде със земеделски култури и/или животни, извън приоритетните в настоящия прием.

От НССЗ поясняват, че съгласно Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-6.008(https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a87757f0-bee5-405e-a865-cf2451a2b966 ), за подпомагане по подмярка 6.3 могат да кандидатстват физически лица, навършили 18 години, еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон и кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Освен изискването за икономическия размер към датата на подаване на заявлението за подпомагане кандидатите трябва да:

- са регистрирани като земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г.;

- са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя и собственици и/или ползватели на животновъдните обекти и сгради, като договорите за наем и/или аренда, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 2 000 евро СПО, трябва да са влезли в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане и да са с минимален срок на действие пет години, от датата на подаване на заявлението за подпомагане.

- са микропредприятия или малки предприятия;

не са одобрени за подпомагане по подмярка 6.3, подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020 г., "Създаване на стопанства на млади фермери" от ПРСР 2007-2013 г.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Тя се предоставя за максимален срок от пет години при коректно изпълнение на бизнес плана. Изплащането на помощта се извършва на два етапа:

- първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – след сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ;

- второ плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро – когато след извършена проверка от Разплащателна агенция се установи точното изпълнение на бизнес плана.

Срокът за изпълнение на бизнес плана се определя в договора за предоставяне на финансовата помощ в съответствие със заложената в бизнес плана крайна дата на периода за проверка.

Бизнес планът задължително трябва да включва поне една инвестиция, свързана с повишаване на биосигурността:

- Инвестиции в закупуване или изграждане на инсталации и оборудване за дезинфекция;

- Инвестиции в изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанството;

- Инвестиции в съоръжения и оборудване свързано с превенция, включително за безопасно съхранение на фураж;

- Инвестиции свързани със съхранение на странични животински продукти;

- Инвестиции в санитарна инфраструктура в т. ч. за осигуряване на качество на водата, обновяване на помещенията, в които се отглеждат животните, обособяване на място или контейнер за временно съхранение на трупове от умрели животни, съоръжение за съхранение и обеззаразяване на тор, торови течности и технологични води.

Най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на периода за проверка на неговото изпълнение стопанството трябва да достигне съответствие със стандартите на Европейския съюз - ветеринарни и фитосанитарни изисквания, хуманно отношение към животните, опазване на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.

Приоритет се дава на проекти на земеделски стопани, които:

се изпълняват в сектор „Животновъдство“ (овце,кози, свине и птици);

на земеделски стопани, чиито животни са били унищожени в следствие на заболяване от Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците;

- на земеделски стопанства, в райони с установено огнище на някое от горе изброените заболявания;

- на земеделски стопанства в планински район;

- на земеделски стопани с образование в областта на ветеринарната медицина и животновъдство.

Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 15 точки, съгласно критериите за подбор.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Агробизнес
Няма снимка

Вносът на рапица в ЕС може да достигне рекордни нива

Вносът на рапица от Европейския съюз и Обединеното кралство може да нарасне допълнително през 2020/2021 г., поставяйки нов рекорд, е прогнозата на Министерството на земеделието на САЩ ( USDA )

Няма снимка

Предстоят месеци на тежки преговори за бюджета на ЕС и новата ОСП

Тепърва ще се договаря колко ще получи България и колко българският фермер Институт за агростратегии и иновации Председателят на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, представи на 27 май 2020 г

Няма снимка

По още 35 стотинки на декар ще получат стопаните до края на седмицата

194,58 лв. на хектар, или 19,46 ст. на дка заявена площ е окончателната ставка по схемата за единно плащане на площ СЕПП, съобщиха от агроведомството.  Тя бе обявена в края на миналата седмица със

Няма снимка

Сделки за царевица на Софийската стокова борса

В края на месец май прогнозите на Министерството на земеделието на САЩ /USDA/ за добра реколта и увеличение на преходните запаси от зърно в глобален мащаб оказаха известен негативен натиск върху

Няма снимка

ЕК одобри предложението на България за седмо изменение на ПРСР 2014-2020 г.

Определени са ставките за подпомагането в необлагодетелстваните райони 3 Европейската комисия одобри предложението на България за седмо изменение на Програмата за развитие на селските райони

Няма снимка

На 2 юни превеждат парите по мярката за биологично производство

„Очакваме още две сертифициращи фирми да приключат задълженията си, така че следващия вторник, 2 юни фонд „Земеделие” да преведе дължимото по мярка 11 за Кампания 2019 г

Още от Фермер
Няма снимка

От 1 юли токът поевтинява при ЧЕЗ и "Енерго-Про", при ЕВН поскъпва

При намаляване на цената на газа с 9,4% от 1 юни, няма да променят парното, ще насложат поевтиняването върху цената на топлинната енергия от юли От 1 юли цената на тока за домакинствата в Западна и

Няма снимка

Rabe намира нов инвеститор

По-рано тази година Gregoire Besson изпадна във финансови затруднения, които доведоха до новината, че заводът Rabe ще бъде закрит. Но преди да се стигне дотам

Няма снимка

Кафява мечка напада добитък и пчелини. РИОСВ – Смолян призовава за защитни мерки

През месец май Групата за бързо реагиране при РИОСВ – Смолян е проверила общо 23 сигнала за щети от кафява мечка, съобщават от регионалната инспекция. Установени са 9 случая на нападения над пчелини

Няма снимка

Кой не трябва да яде картофи според експертите

Според специалистите употребата на картофи може да повлияе неблагоприятно на здравето при хора с диабет, които имат наднормено тегло или ниска киселинност на стомаха

Няма снимка

От 1 юли токът поевтинява при ЧЕЗ и "Енерго-Про", при ЕВН поскъпва

При намаляване на цената на газа с 9,4% от 1 юни, няма да променят парното, ще насложат поевтиняването върху цената на топлинната енергия от юли От 1 юли цената на тока за домакинствата в Западна и

Няма снимка

Увеличават се набезите за трюфели в ловното стопанство в Балчик

Увеличава се броят на хората, които незаконно добиват трюфели, алармират от Държавното ловно стопанство-Балчик. В стопанството разчитат на гражданите и полицията