Изчезващи сортове лози и устойчиво земеделие

16 септември 2020 Растениевъдство 0 4680
Няма снимка
1 2
 

Основната цел на проекта „SOS за застрашени традиционни сортове лози“ е да се насърчи и да се даде възможност за дългосрочно опазване на лозята, особено тези в "Натура 2000", и освен това за подобряване на консервационния статус на местните сортове лози; да анализират местните видове чрез съвместна научна работа и да създадат механизми за защита и опазване на видовете като цяло, които могат да се използват за други видове и региони.

Една от основните дейности по проекта „SOS за застрашени традиционни сортове лози“ е да се подкрепи дългосрочното опазване на местните сортове лозя, което ще допринесе за разпространението на традиционните популации от лозови насаждения в трансграничния регион, като им даде уникална идентификация и имидж не само на национално, но и на световно равнище.

Поради глобалното затопляне шансът различни сортове грозде да изчезнат безвъзвратно е голям. Изменението на климата влияе и върху засушаването в различните лозаро-винарски масиви.

Това е и едно от основните предизвикателства, пред които е изправена винарската индустрия. Те варират от краткосрочни въздействия върху качеството и стила на виното, до дългосрочни въпроси като сортовата пригодност и икономическата устойчивост на традиционното лозарство.

Поради гореспоменатите причини трябва да продължим да поддържаме традиционните сортове лози, които търпят климатични промени и са застрашени от засушаване.

Съществуват алтернативни решения за напояване като адаптивни системи, използване на устойчиви на суша растения, подбор на почва.

Според японския фермер и философ Масанобу Фукуока, естественото земеделие основава своята природа на земеделие, напълно освободено от всякаква човешка намеса и посредничество. Той "се стреми" да поправи щетите, причинени от човешкото познание и действия на природата и да "възстанови човечеството без божество". Фукуока е автор на книгата „Революцията на една сламка“, в която разглежда въпросите на натуралното земеделие. Неговата теория е разделена на четири основни принципа.

Първият принцип е подчинен на отказа от обработка - оран или обръщане на почвата. В течение на векове фермерите били уверени, че обработката на почвата е необходима за отглеждане на различните култури. Принципът „отказ от обработки“ се явява основен в природното земеделие. Почвата „рови“ сама себе си по естествен път, благодарение на проникването на корените на растенията и активността на микроорганизми, малки животни и почвени червеи.

Вторият принцип е отказ от химически торове. Оставена в покой, почвата поддържа своето плодородие по естествен и натурален начин.

Третият принцип е отказ от борба с плевелите. Плевелите също имат своята роля в създаването на почвеното плодородие.

Четвъртият принцип е отказ от химическите средства за защита. Фукуока отглежда зърнени култури без използването на каквито и да е химикали. Някои от плодните дървета понякога обработвал с емулсия от машинно масло за намаляване на насекомите. Не използвал и дългодействащите пестициди с широк спектър.

За учения, който е убеден, че природата може да бъде разбрана и използвана чрез човешкия интелект и действие, естественото отглеждане е специален метод. Броят на фермерите, които съзнателно следват този метод в днешното земеделие, е много ограничен.

Устойчивото земеделие се определя като производство на селскостопански продукти чрез система, която увеличава присъщия капацитет на природни и биологични ресурси.

Това позволява на производителите да се радват на добър добив и осигурява на потребителите безопасни и здравословни продукти, като в същото време минимизира неблагоприятните ефекти върху околната среда.

Устойчивото земеделие цели както поддържане, така и подобряване на производството на храни, намаляване на нивото на производствените рискове, защита на потенциала на природните ресурси и предотвратяване на деградацията на почвата и качеството на водата, като същевременно е икономически и социално приемливо.

Тези цели са споделена визия както на производителите, така и на потребителите. Главен за устойчивото развитие е принципът за непрекъснато задоволяване на човешките нужди на настоящите и бъдещите поколения. Постигането на този принцип изисква баланс и хармония на човешките ресурси и непрекъснато поддържане на агро-екосистемните елементи

Интензивната форма на земеделие с прилагането на системи за високи добиви се нарича конвенционално земеделие. Този термин е широко използван в международната литература за описание на конвенционалното земеделие.(фиг.1)

Фиг.1 – Високите добиви при конвенционалното земеделие

Обикновено всеки вид селско стопанство, което използва химически добавки, прекомерно обработва почвата и има за цел да увеличи максимално производството чрез пренебрегване на бъдещите въздействия се счита за такова. Относно конвенционалното земеделие се използват следните термини: интензивно земеделие, химическо земеделие, промишлено земеделие.

През последните петдесет години се наблюдава разпространение на съвременното интензивно земеделие в световен мащаб и в резултат на това, когато се отнасяме до селскостопанската практика, разбираме предимно интензивно/конвенционално земеделие. Резултатът от тази форма на икономически растеж е увеличаването на производителността и съответно рязкото увеличение на доходите в селското стопанство през първите няколко години

Първоначално този метод на отглеждане допринася значително за развитието на селските райони и подпомага селскостопанската икономика в сравнение с широкото земеделие, използвано в миналото.

Практикуването на селското стопанство с толкова висока интензивност обаче доведе до биологично опростяване на фермерската среда и създаване на занаятчийска екосистема, която изисква постоянна човешка намеса за регулиране на нейните вътрешни функции.

Поради всички горепосочени причини селското стопанство в наши дни е подложено на сериозен натиск за преразглеждане на ефектите на интензивните системи на земеделие и по-специално тяхното въздействие върху околната среда, селските райони, здравето на хората, здравословното хранене, рентабилността на селското стопанство и др. Според последни изследвания стана ясно, че през последните десетилетия културите са намалени с една пета поради ерозията.

Интегрираното управление в селскостопанското производство е балансираната грижа за околната среда и качеството на продуктите. Това е система за управление на околната среда с елементи на системата за качество, основана на спазването на законовите изисквания, рационалното използване на всички входящи вещества (вода, торове, продукти за растителна защита, енергия и др.) Задължителен е мониторинг и контрол на всички фази на производство с цел опазване на околната среда и потребителят, както и да произвежда маркови, висококачествени, безопасни и конкурентни продукти.

Чрез прилагането на интегрирана система за управление постигаме устойчив производствен процес чрез непрекъснато използване на цялата налична информация (за отглеждането, средствата за производство и околната среда). Интегрираното управление е алтернативен метод на управление, по-екологичен от конвенционалния производствен метод.

Прилагането на Интегрирана система за управление постига следните резултати - организиране на фермите с планиране на производството, контрол на всички етапи на производствения процес, текуща информация и обучение на участващите производители, намаляване на производствените разходи поради рационалното използване на вложените суровини, производството на качествени, безопасни и конкурентни продукти, защита на здравето на производителите и селскостопанските работници, подобряване на почвеното плодородие, рационалното управление на водните ресурси и ефективната защита на растенията в съответствие със законовите изисквания.

Интегрираното управление в селското стопанство, а следователно и в лозарството, всъщност не е алтернативен метод за отглеждане, а по-скоро начин за рационализиране на химическите ресурси и селскостопански намеси за намаляване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, без да се застрашава икономическото оцеляване на стопанствата.

Интегрираното управление се основава на "правилната доза в точното време". Отблизо и непрекъснато наблюдение на операцията, така че всеки проблем да бъде своевременно идентифициран и разрешен по най-подходящия начин.

За торене, т.е. количеството и вида на тора, се извършва анализ на почвата и листата. Капани и хищни акари се използват за борба с насекоми, както и използването на някои биологични препарати, когато е приложимо.

Интегрираната система за управление се появи на европейския пазар през 90-те години на миналия век, когато имаше неясноти по отношение на химическите интервенции в полетата и нарастващото замърсяване на околната среда, подземните води и нарастващото потребителско търсене на по-здравословни и екологични продукти.

Биологичното земеделие се появява в началото на 20 век, почти едновременно с интензификацията и индустриализацията на селското стопанство. След 1924 г. социологът Рудолф Щайнер изнася поредица от лекции за алтернативна форма на селско стопанство, обсъждайки човешките същества, здравословното хранене и живот, позиции, които след това се превръщат в основата на органичното - динамичното земеделие или „биодинамично земеделие“ е негов предшественик.

Впоследствие други учени изучаваха алтернативни методи за биологично земеделие, като например: британският ботаник сър Албърт Хауърд, който се смята за бащата на биологичното земеделие, лейди Ив Балфур, която сравнява биологичното и конвенционалното земеделие през 1939 г . и др.

Тези различни движения, считат връзката между земеделието и природата за съществена, както и зачитането на естественото равновесие и се въздържат от доста ръководен подход към селското стопанство.

Биологичното земеделие е получено като система за управление и производство на селскостопански продукти, базирани на естествени процеси - използването на нехимични методи за справяне с вредители, болести и плевели и използването на подходящи техники за производство.

Днес наблюдаваме бърз растеж на сектора на биологичното земеделие, както на нивото на потребление, така и на ниво изследвания, информация и производство. Той има политическата подкрепа на равнище Европейски съюз, тъй като неговите граждани са осъзнали въздействието на конвенционалното земеделие върху околната среда, върху качеството и потенциалните рискове, произтичащи от селскостопанските продукти, и сега изискват повече от производителите.

Увеличаването на хранителните рискове поради глобализацията, огромните скандали с храни през последните години и повишената информираност на потребителите за здравето и опазването на околната среда оказват положително влияние върху търсенето на биологични продукти.

Факт е, че отглеждането на лозя и главно лозарството в Гърция, преминавайки през няколко етапа повече или по-малко благоприятни за развитието си, сега се появява с нови данни, които изглежда оправдават биологичната версия на отглеждането.Стремежът към подобряване на качеството на виното е факт. Качественото грозде се произвежда от живи лозя, при много от които растителността е трудно да се контролира. Това принуждава производителя към чести  и различни интервенции, като по този начин увеличава разходите за производство. Качеството се осигурява от балансирани лози, които имат добра повърхност на листата.

Проект „VineSOS“,е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VA „Гърция-България 2014-2020” http://www.greece-bulgaria.eu/.

Водещ бенефициент е Изпълнителна агенция по лозата и виното. Нейни партньори са Сдружение „Просперитет и развитие за България“, Институт за бизнес и изложбени изследвания и развитие (Business & Exhibition Researches and Development Institute (IEE)), Гърция и Международния гръцки университет (International Hellenic University), Солун.

Съдържанието на този материал е отговорност единствено на Сдружение „Просперитет и развитие в България“и по никакъв начин не могат да бъдат взети под внимание възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващият орган и Съвместния секретариат.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Растениевъдство
Няма снимка

Фермерите не бързат със сеитбата

Сеитбата на есенниците започва плахо. Все още се правят обработки на почвата, а засяването почти не е започнало. Не може да говорим за закъснение обаче, тъй като последните години показват

Няма снимка

Уплътняване на почвата - подлежи ли на контрол

Интензивните обработки причиняват разпадане на структурата й и намаляване на хумуса, а редуцираните - оставят повече растителни остатъци, с което се ограничава образуването на кора Почвеното

Няма снимка

Софийските производители - с едни от най-високите добиви

До жътвата на пролетниците в района има време, но засега очакванията са за отлични резултати, стана ясно на Портфолио Фарм, организирано от фирмите Кортева Агрисайънс и Екофол Жътвата на слънчогледа

Няма снимка

С Ondo най-добрите ферми стават недостижими

Обожавате ли аромата на пресни ягоди и малини? Усещате ли узрелите боровинки и къпини да се топят в устата ви? Гарнирате ли сладоледа и сладкишите с уникални свежи сладка

Няма снимка

Семената се стимулират за по-бързо развитие

Балансираният хранителен състав помага на покълването и на дружното поникване на културите, независимо от агрометеорологичните условия Ваня Велинска Сезон 2020 е на финала

Няма снимка

Автоматизират мониторинга на насекоми в реално време

FlightSensor използва технология от оптични сензори за класификация и преброяване FarmSense обяви дебюта на своята интелигентна система за мониторинг на вредителите

Още от Фермер
Няма снимка

Ръст в цените на зърното

Стабилен пазар за царевицата Цените на зърното продължиха да растат в края на изминалата седмица. Пазарът все още се поддържа от високите цени в Черноморския регион и силното търсене от Китай

Няма снимка

Утре ще е слънчево, температурите стигат до 28 градуса

Ще е предимно слънчево. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Над Черноморието ще е предимно слънчево, на места в сутрешните часове с ниска облачност или

Няма снимка

Актуално при дръвчетата

* Продължава прибирането на есенните и зимните сортове ябълки и круши. Плодовете се берат в беритбена зрелост, като се запазват и дръжките им. Не бива да се допуска нараняване

Няма снимка

България настоява за висока обвързана подкрепа и запазване на преходната национална помощ с нова референтна дата

Новите страни-членки на ЕС, включително България, продължават да настояват за висока обвързана подкрепа и запазване на преходната национална помощ с нова референтна дата

Няма снимка

Лалето - Историята на един вирус, създал красота

Родината на лалето е Централна Азия, но интересната част от историята му започва от Персия и Турция. Всъщност името на лалето, в началото „дюлбаш“, а по-късно Tulipа, идва от думата тюрбан

Няма снимка

Аспержите – забравени или пренебрегвани

Как един зеленчук, за който се твърди, че е бил разпространен и широко отглеждан на българска територия, в един момент напълно изчезва от полето, трапезата и дори традиционната кулинария