МЗХГ представи проекти на мерки в горския сектор и подхода ВОМР

30 ноември 2020 Новини 0 6876
Няма снимка
Снимка: Архив
 

Министерството на земеделието, храните и горите представи проекти на инвестиционни мерки в горския сектор, както и подготовката и изпълнението на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие за новата Обща селскостопанска политика 2021-2027г. Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 - 2027 г. Дискутираните проекти на мерки са финансирани по линия на Европейски земеделски фонд за развитие на земеделието и селските райони (ЕЗФРСР).

Мярката „Залесяване на земеделски и неземеделски земи“

ще подпомага както залесяването, така и поддръжката на новосъздадените култури. Това включва отглеждането им до петата година след създаването и попълване до третата година след него. Земята, която ще се залесява трябва да попада в район с лесистост по-малка от 60% или в район с висок или среден риск от ерозия. Минималната площ за залесяване трябва да бъде 0.5 ха. За залесяване ще се използват само местни дървесни видове според типа на месторастене. За всички залесявания над 1.0 ха, при които се налага смесване на дървесните или храстови видове, то трябва да е поясно и минимум 10% от площта трябва да е заета от медоносни дървесни видове. Подпомагането за залесяване и поддръжка ще бъде до 100% от допустимите разходи. Минималният размер на общите допустими разходи е 3 000 евро, максималният - 300 000 евро.

За прилагане на мярката „Предотвратяване и възстановяване на щети

по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ е изработена методика и е извършено класифициране на горите в България по степени на риск от горски пожари. Предвижда се по тази интервенция да се подпомагат създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура, изграждане или подобряване на водоизточници и наблюдателни пунктове за борба с пожарите и горски пътища. Включени са и дейности по предотвратяване и ограничаване на разпространението на неприятели и болести, както и възстановяване на пострадалите гори чрез презалесяване с местни дървесни или храстови видове.

Предвидените за подпомагане

дейности в „Инвестиции, подобряващи устойчивостта

и екологичната стойност на горските екосистеми“ ще допринесат до устойчивост, дълговечност и подобряване на всички екологични показатели на гората, както и нейната привлекателност. Насочени са към превръщането на издънковите гори в семенни, превръщане на иглолистните култури на нетипични месторастения в естествени насаждения, както възстановяване и поддръжка на полезащитни горски пояси.

Обсъдена беше и

интервенцията „Подпомагане провеждането на отгледни сечи

в недържавните гори“, която предвижда освен провеждане на планираните отгледни сечи и закупуването на специализирана горска техника за тяхното провеждане. Тя ще спомогне за запазване многофункционалността на горите и конкурентоспособността на собствениците им, за да могат те да продължат с устойчивото им управление.

Интервенцията „Първична преработка и маркетинг на дървесина“

ще доведе до диверсификация на икономическите дейности в селските райони, създаване на нови работни места и по-пълно оползотворяване на добитата дървесина.

Воденото от общностите местно развитие

(ВОМР) ще се прилага „отдолу – нагоре“ посредством местни инициативни групи, така че местните общности формулират, избират и одобряват приоритети и стратегия за интегрирано развитие на териториите и общностите. Финансирането през следващия програмен период, както и през настоящия, ще се осигурява от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд+, като подкрепата от един или от повече европейски структурни и инвестиционни фондове ще се обуславя от нуждите и потенциала на съответната територия. Размерът на подкрепата по ЕЗФРСР ще бъде в размер до 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Предвижда се да се разшири териториалния обхват на подхода като се увеличи и броя на местните инициативни групи.

Подкрепата за ВОМР ще обхваща изграждането на капацитет и подготвителни дейности в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите, изпълнението на операции в рамките на стратегии за ВОМР, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, както и управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране. За успешното прилагане на подхода в МЗХГ се създава дирекция ВОМР към Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Новини
Няма снимка

Жълт код за валежи от сняг и дъжд за цялата страна за утре

За 26 януари Националният институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ обяви предупреждение от първа степен за потенциално опасно време - жълт код, за значителни валежи от сняг и дъжд за цялата

Няма снимка

Преведен е втори транш по схемата за намаления акциз върху газьола

Държавен фонд „Земеделие“ преведе втори транш по „Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ от прием 2020 г

Няма снимка

ЕК пита фермери: Получавате ли справедлива цена за вашата продукция?

С анкета към земеделски производители Европейската комисия събира обратна информация за това как директивата за нелоялните търговски практики (НТП) постига целите си на национално ниво

Няма снимка

Утре вятърът се усилва и на места ще вали сняг

През нощта облачността отново бързо ще се увеличи и от северозапад ще започнат валежи от сняг. Вятърът отново временно ще се ориентира от юг, в Източна България ще е умерен до силен

Няма снимка

Онлайн семинар представя възможностите за поливане с пречистени отпадни води у нас

Какви са възможностите и  предизвикателства пред използването на пречистени отпадни води за напояване в селското стопанство? Има ли подпомагане за това по ПРСР 2014-2020

Няма снимка

Проекти на 4 мерки от ПРСР 2014-2020 са публикувани за обществено обсъждане

До 18 февруари тече обществено обсъждане за 3 мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020: мярка 14 "Хуманно отношение към животните"

Още от Фермер
Няма снимка

Над 10 млн. лв. втори транш получават стопани за намаления акциз върху газьола

Държавен фонд „Земеделие“ преведе втори транш в размер на 10 070 457 лева на 11 504 земеделски стопани по „Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола

Няма снимка

Как се прави зимна мешанка за кокошки

Интересува се Стоян Димитров от Симитли Специалистите съветват смеската да се приготвя само за едно хранене, тъй като лесно вкисва и може да предизвика храносмилателно разстройство

Няма снимка

Маслодайният лен има сигурен пазар

В България почвено-климатичните условия са много подходящи, а културата се отглежда лесно Ваня Велинска Маслодаен лен. Културата в момента е най-новото предизвикателство пред българските фермери

Няма снимка

Минусовите температури и пъпките на лозите

В зависимост от продължителността и степента на понижение на температурата измръзват частично или напълно зимните очи. При по-голям студ това може да се отнася обаче и за пръчките

Няма снимка

Рязък спад в цените на зърното

Нестабилността остава висока и пазарът е труден за прогнозиране Въпреки непроменените фундаментални фактори, с изключение на подобрения климат в Южна Америка

Няма снимка

Френски дренаж в двора

Какво представлява и защо е нужен Френският дренаж представлява изкоп, пълен с чакъл, предназначен да събира вода и да я пренасочва далеч от вашия имот